Ερώτημα 1, Θέμα Α, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

 1. Μια συνάρτηση υπολογίζει και επιστρέφει παραπάνω από μία τιμές με το όνομά της.
 2. Πολλαπλές επιλογές μπορούν να γίνουν και με μία εμφωλευμένη δομή.
 3. Στην επαναληπτική δομή Για … από … μέχρι … με_βήμα οι τιμές από, μέχρι και με_βήμα δεν είναι απαραίτητο να είναι ακέραιες.
 4. Ο πίνακας που χρησιμοποιεί ένα μόνο δείκτη για την αναφορά των στοιχείων του ονομάζεται μονοδιάστατoς.
 5. Η ΓΛΩΣΣΑ υποστηρίζει τρεις εντολές επανάληψης, την εντολή ΟΣΟ, την εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και την εντολή ΓΙΑ.

Μονάδες 10

Τα θέματα σε pdf, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Ερώτημα 2, Θέμα Α, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α, που αντιστοιχούν σωστά με το γράμμα της Στήλης Β.

Στήλη Α

Δεδομένα

Στήλη Β

Τύπος μεταβλητής

1. όνομα πελάτη α.  Λογικές
2. αριθμός παιδιών β.   Χαρακτήρες
3. ΨΕΥΔΗΣ γ.   Πραγματικές
4. “ Χ” δ.   Ακέραιες
5. 0.34

Τα στοιχεία της στήλης Β μπορεί να χρησιμοποιηθούν παραπάνω από μία φορές.

Μονάδες 5

Τα θέματα σε pdf, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Ερώτημα 3, Θέμα Α, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια

1. Αν   Χ=3,   Ψ=-2   και   Ζ=-1, να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας

τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας μία από τις λέξεις ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ.

Πρόταση Α. (Χ+Ψ)*Ζ > 0

Πρόταση Β. (Χ-Ψ)*Ζ = -5

Πρόταση Γ.  Χ*Ζ>0 

Πρόταση Δ. Ζ>Ψ

Μονάδες 4

2. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές των λογικών πράξεων μεταξύ των προτάσεων Α,Β,Γ,Δ.

Λογική Πράξη Αποτέλεσμα
Α ή Β
Α ή Γ
Γ και Δ
Α και Δ
όχι Α
όχι Β

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Ερώτημα 4, Θέμα Α, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Το παρακάτω τμήμα αλγόριθμου να μετατραπεί σε ισοδύναμο με χρήση της δομής Για … από … μέχρι … με_βήμα

Ι<-2

Όσο Ι<=10 επανάλαβε

Διάβασε Α

Εμφάνισε Α

Κ-Ι+2

Τέλος_επανάληψης

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσ

Θέμα Β, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα το οποίο διαβάζει τις θερμοκρασίες διαφόρων ημερών του μήνα, έστω 30, και υπολογίζει τη μέση θερμοκρασία του μήνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία [30], Μέση, Σύνολο

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, ΑΡΧΗ

Σύνολο <-0

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30

ΓΡΑΨΕ “Δώσε τη θερμοκρασία”

ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία [i]

Σύνολο <- Σύνολο + Θερμοκρασία [i] ΤΕΛΟΣ_ΕΠ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μέση <- Σύνολο/30

ΓΡΑΨΕ “Μέση Θερμοκρασία:”, Μέση

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

α) Να  γραφεί αντίστοιχο  πρόγραμμα  (που  να  κάνει  τους ίδιους υπολογισμούς) χωρίς τη χρήση πίνακα.
Μονάδες 10

β) Έστω ότι οι τιμές των θερμοκρασιών έχουν δοθεί στην κλίμακα Κελσίου. Να τροποποιηθεί το πρόγραμμα που δόθηκε έτσι, ώστε κάνοντας χρήση συνάρτησης να μετατρέπονται οι θερμοκρασίες από την κλίμακα Κελσίου σε κλίμακα Φαρενάιτ.

Ο τύπος μετατροπής από Κελσίου σε Φαρενάιτ είναι: 2016-10-03-22_45_17-farenait

 

Μονάδες 10

Τα θέματα σε pdf, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Θέμα Γ, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Εκατό (100) υποψήφιοι του ΑΣΕΠ διαγωνίζονται σε τρία μαθήματα για την κάλυψη θέσεων του Δημοσίου. Να γραφεί κύριο πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να κάνει τα παρακάτω:

α) Διαβάζει τα ονόματα των 100 υποψηφίων του ΑΣΕΠ και τη βαθμολογία καθενός υποψηφίου σε τρία διαφορετικά μαθήματα.

(Θεωρήστε ότι η βαθμολογία κάθε μαθήματος είναι από 1 έως 20).

Μονάδες 4

β) Βρίσκει και τυπώνει τον ελάχιστο και τον μέγιστο βαθμό καθενός υποψηφίου στα τρία μαθήματα που εξετάστηκε.

Μονάδες 6

γ) Να γραφεί υποπρόγραμμα, το οποίο να καλείται από το κύριο πρόγραμμα, για τον υπολογισμό και την εκτύπωση του μέσου όρου κάθε υποψηφίου στα τρία μαθήματα που διαγωνίστηκε.

Μονάδες 10

Τα θέματα σε pdf, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Θέμα Δ, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Μια αεροπορική εταιρία ταξιδεύει σε 15 προορισμούς του εσωτερικού. Στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής που πρόκειται να εφαρμόσει, κατέγραψε το ποσοστό πληρότητας των πτήσεων για κάθε μήνα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η πολιτική έχει ως εξής:

 • Δεν θα γίνει καμία περικοπή σε προορισμούς, στους οποίους το μέσο ετήσιο ποσοστό πληρότητας των πτήσεων είναι μεγαλύτερο του 65.
 • Θα γίνουν περικοπές πτήσεων σε προορισμούς, στους οποίους το μέσο ετήσιο ποσοστό πληρότητας των πτήσεων κυμαίνεται από 40 έως και 65. Οι περικοπές θα γίνουν μόνο σε εκείνους τους μήνες που το ποσοστό πληρότητάς τους είναι μικρότερο του 40.
 • Θα καταργηθούν οι προορισμοί, στους οποίους το μέσο ετήσιο ποσοστό πληρότητας των πτήσεων είναι μικρότερο του 40.

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:

 1. Να διαβάζει τα ονόματα των 15 προορισμών και να τα
  αποθηκεύει σε ένα μονοδιάστατο πίνακα.

Μονάδες 2

 1. Να διαβάζει τα ποσοστά πληρότητας των πτήσεων των
  15 προορισμών για κάθε μήνα και να τα αποθηκεύει σε
  δισδιάστατο πίνακα κάνοντας έλεγχο στην καταχώριση
  των δεδομένων, ώστε να καταχωρούνται μόνο οι τιμές
  που είναι από 0 έως και 100.

Μονάδες 4

 1. Να βρίσκει και να τυπώνει τα ονόματα των προορισμών
  που δεν θα γίνει καμία περικοπή πτήσεων.

Μονάδες 3

 1. Να βρίσκει και να τυπώνει τα ονόματα των προορισμών
  που θα καταργηθούν.

Μονάδες 3

 

 1. Να βρίσκει και να τυπώνει τα ονόματα των προορισμών, στους οποίους θα γίνουν περικοπές πτήσεων, καθώς και τους μήνες (αύξοντα αριθμό μήνα) που θα γίνουν οι περικοπές.

Μονάδες 8

Τα θέματα σε pdf, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Ερώτημα 1, Θέμα Α, 2005, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

 1. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος.

Μονάδες 5

 1. Ποιο κριτήριο δεν ικανοποιεί ο παρακάτω αλγόριθμος και γιατί;

Για Ι από 2 μέχρι 10 με_βήμα 0

S<-S+I

Τέλος_επανάληψης

Εμφάνισε S

Μονάδες 5

Ερώτημα 2, Θέμα Α, 2005, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

 1. Η ταξινόμηση είναι μια από τις βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων.
 2. Τα στοιχεία ενός πίνακα μπορούν να αποτελούνται από δεδομένα διαφορετικού τύπου.
 3. Ένα υποπρόγραμμα μπορεί να καλείται από ένα άλλο υποπρόγραμμα ή από το κύριο πρόγραμμα.
 4. Στην επαναληπτική δομή Όσο …   Επανάλαβε δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων το πλήθος των επαναλήψεων.
 5. Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος μπορεί να
  αλλάζει η τιμή και ο τύπος μιας μεταβλητής.

Μονάδες 10

Τα θέματα σε pdf, 2005, Ημερήσια

Θέμα Α, Ερώτημα 3, 2005, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

S <- 0

Για Ι από 2 μέχρι 100 με_βήμα 2

S <- S + I

Τέλος_επανάληψης

Εμφάνισε S

 1. Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με χρήση της δομής Όσο
  … Επανάλαβε

Μονάδες 5

 1. Να μετατραπεί   σε   ισοδύναμο   με   χρήση   της   δομής
  αρχή_επανάληψης… μέχρις_ότου.

Μονάδες 5

Τα θέματα σε pdf, 2005, Ημερήσια