1. Ένα ταξιδιωτικό γραφείο οργανώνει 3ήμερες και 5ήμερες εκδρομές στην Κρήτη, Ρόδο και Μύκονο με αεροπλάνο ή πλοίο. Οι τιμές κατ’ άτομο για κάθε περίπτωση, βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα.
----------------------------------------------
        Αεροπλάνο   |    Πλοίο
----------------------------------------------
Προορισμός | 3ήμερη | 5ήμερη | 3ήμερη | 5ήμερη
----------------------------------------------
   Κρήτη | 400€ | 600€ | 550€ | 750€
----------------------------------------------
   Ρόδος | 500€ | 700€ | 700€ | 900€
----------------------------------------------
  Μύκονος | 550€ | 650€ | 650€ | 850€
-----------------------------------------------

Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο να διαβάζει τον προορισμό, το μέσο μεταφοράς (Π=πλοίο ή Α=Αεροπλάνο), τις ημέρες διαμονής (3 ή 5) και το πλήθος των ατόμων. Στη συνέχεια να υπολογίζει και τυπώνει το κόστος της εκδρομής.
Παρατήρηση: Επειδή δε γίνεται έλεγχος εισόδου, είναι επισφαλής η χρήση της περίπτωσης ΑΛΛΙΩΣ, χωρίς να είναι λάθος η χρήση της. Στον α τρόπο, δεν χρησιμοποιείται η ΑΛΛΙΩΣ, στον β τρόπο, η ΑΛΛΙΩΣ αντιστοιχεί στην εναπομείνουσα επιλογή. ΕΚΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗ: Δοκιμάστε και στους 2 τρόπους το σετ τιμών (ΑΛΛΟ,ΑΛΛΟ,7,1). Τι παρατηρείτε;

 ! Α ΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ parartima_a_sel_36_9a
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΚΟΣΤΟΣ
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, ΜΕΣΟ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΗΜΕΡΕΣ, ΠΛΗΘΟΣ
ΑΡΧΗ
ΚΟΣΤΟΣ <- 0  ! ΑΝ ΔΟΘΕΙ ΛΑΘΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΚΟΣΤΟΣ=0 
ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ(ΚΡΗΤΗ/ΡΟΔΟΣ/ΜΥΚΟΝΟΣ):'
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ/ΠΛΟΙΟ):'
ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΣΟ 
ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (3/5):'
ΔΙΑΒΑΣΕ ΗΜΕΡΕΣ 
ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΠΛΗΘΟΣ ΑΤΟΜΩΝ:'
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΛΗΘΟΣ
ΑΝ ΜΕΣΟ = 'ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ' ΤΟΤΕ
  ΑΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ = 'ΚΡΗΤΗ' ΤΟΤΕ
   ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=3 ΤΟΤΕ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 400 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=5 ΤΟΤΕ 
     ΚΟΣΤΟΣ <- 600 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ = 'ΡΟΔΟΣ' ΤΟΤΕ
   ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=3 ΤΟΤΕ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 500 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=5 ΤΟΤΕ 
     ΚΟΣΤΟΣ <- 700 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ = 'ΜΥΚΟΝΟΣ' ΤΟΤΕ
   ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=3 ΤΟΤΕ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 550 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=5 ΤΟΤΕ 
     ΚΟΣΤΟΣ <- 650 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΜΕΣΟ = 'ΠΛΟΙΟ' ΤΟΤΕ
  ΑΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ = 'ΚΡΗΤΗ' ΤΟΤΕ
   ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=3 ΤΟΤΕ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 550 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=5 ΤΟΤΕ 
     ΚΟΣΤΟΣ <- 750 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ = 'ΡΟΔΟΣ' ΤΟΤΕ
   ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=3 ΤΟΤΕ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 700 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=5 ΤΟΤΕ 
     ΚΟΣΤΟΣ <- 900 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ = 'ΜΥΚΟΝΟΣ' ΤΟΤΕ
   ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=3 ΤΟΤΕ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 650 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=5 ΤΟΤΕ 
     ΚΟΣΤΟΣ <- 850 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΓΡΑΨΕ 'ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:', ΚΟΣΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ! Β ΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ parartima_a_sel_36_9b
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΚΟΣΤΟΣ
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, ΜΕΣΟ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΗΜΕΡΕΣ, ΠΛΗΘΟΣ
ΑΡΧΗ
ΚΟΣΤΟΣ <- 0  ! ΑΝ ΔΟΘΕΙ ΛΑΘΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΚΟΣΤΟΣ=0 
ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ(ΚΡΗΤΗ/ΡΟΔΟΣ/ΜΥΚΟΝΟΣ):'
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ/ΠΛΟΙΟ):'
ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΣΟ 
ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (3/5):'
ΔΙΑΒΑΣΕ ΗΜΕΡΕΣ 
ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΠΛΗΘΟΣ ΑΤΟΜΩΝ:'
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΛΗΘΟΣ
ΑΝ ΜΕΣΟ = 'ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ' ΤΟΤΕ
  ΑΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ = 'ΚΡΗΤΗ' ΤΟΤΕ
   ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=3 ΤΟΤΕ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 400 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΑΛΛΙΩΣ ! 5ΗΜΕΡΗ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 600 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ = 'ΡΟΔΟΣ' ΤΟΤΕ
   ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=3 ΤΟΤΕ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 500 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΑΛΛΙΩΣ ! 5ΗΜΕΡΗ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 700 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΑΛΛΙΩΣ       ! ΜΥΚΟΝΟΣ
   ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=3 ΤΟΤΕ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 550 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΑΛΛΙΩΣ ! 5ΗΜΕΡΗ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 650 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΛΛΙΩΣ ! ΠΛΟΙΟ
  ΑΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ = 'ΚΡΗΤΗ' ΤΟΤΕ
   ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=3 ΤΟΤΕ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 550 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΑΛΛΙΩΣ ! 5ΗΜΕΡΗ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 750 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ = 'ΡΟΔΟΣ' ΤΟΤΕ
   ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=3 ΤΟΤΕ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 700 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΑΛΛΙΩΣ ! 5ΗΜΕΡΗ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 900 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΑΛΛΙΩΣ       ! ΜΥΚΟΝΟΣ
   ΑΝ ΗΜΕΡΕΣ=3 ΤΟΤΕ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 650 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΑΛΛΙΩΣ ! 5ΗΜΕΡΗ
     ΚΟΣΤΟΣ <- 850 * ΠΛΗΘΟΣ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΓΡΑΨΕ 'ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:', ΚΟΣΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ