1. Ένα μαγαζί με ηλεκτρονικά παιχνίδια χρεώνει τους πελάτες του κλιμακωτά, ανάλογα με το πόση ώρα χρησιμοποιούν τα παιχνίδια, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
-----------------------------------
Χρόνος σε λεπτά | Χρέωση ανά λεπτό
-----------------------------------
      1-60 | 0,15€
-----------------------------------
      61-90 | 0,22€
-----------------------------------
     91-120 | 0,37€
-----------------------------------
     121-180 | 0,42€
-----------------------------------
      >180 | 0,55€
-----------------------------------

Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο να διαβάζει τον χρόνο χρήσης του ηλεκτρονικού παιχνιδιού και στη συνέχεια να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό χρέωσης, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
Παρατήρηση: Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα επεξεργασίας τιμών μικρότερων ή ίσων με το Ο. Στον Α τρόπο με μια σύνθετη επιλογή αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά το διάστημα (-άπειρο, 0] και [1, +άπειρο). Στον Β τρόπο, κλείνουμε τα διαστήματα με σύνθετες λογικές συνθήκες χωρίς έξοδο για τιμές <=0.

 ! Α ΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ parartima_a_sel_36_9
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΧΡΕΩΣΗ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: SEC
ΑΡΧΗ
 ΔΙΑΒΑΣΕ SEC
 ΑΝ SEC > 0 ΤΟΤΕ
   ΑΝ SEC <= 60 ΤΟΤΕ
    ΧΡΕΩΣΗ <- SEC * 0.15
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ SEC <= 90 ΤΟΤΕ
    ΧΡΕΩΣΗ <- 60 * 0.15 + (SEC - 60) * 0.22  
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ SEC <= 120 ΤΟΤΕ
    ΧΡΕΩΣΗ <- 60 * 0.15 + 30 * 0.22 + (SEC - 90) * 0.37
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ SEC <= 180 ΤΟΤΕ
    ΧΡΕΩΣΗ <- 60 * 0.15 + 30 * 0.22 + 30 * 0.37 + (SEC - 120) * 0.42
   ΑΛΛΙΩΣ
    ΧΡΕΩΣΗ <- 60 * 0.15 + 30 * 0.22 + 30 * 0.37 + 60 * 0.42 + (SEC - 180) * 0.55
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΓΡΑΨΕ 'ΧΡΕΩΣΗ:', ΧΡΕΩΣΗ
 ΑΛΛΙΩΣ
  ΓΡΑΨΕ 'ΛΕΠΤΑ<= 0'
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ! Β ΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ parartima_a_sel_36_9
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΧΡΕΩΣΗ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: SEC
ΑΡΧΗ
 ΔΙΑΒΑΣΕ SEC
   ΑΝ SEC >= 1 ΚΑΙ SEC <= 60 ΤΟΤΕ
    ΧΡΕΩΣΗ <- SEC * 0.15
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ SEC >= 61 ΚΑΙ SEC <= 90 ΤΟΤΕ
    ΧΡΕΩΣΗ <- 60 * 0.15 + (SEC - 60) * 0.22  
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ SEC >= 91 ΚΑΙ SEC <= 120 ΤΟΤΕ
    ΧΡΕΩΣΗ <- 60 * 0.15 + 30 * 0.22 + (SEC - 90) * 0.37
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ SEC >= 121 ΚΑΙ SEC <= 180 ΤΟΤΕ
    ΧΡΕΩΣΗ <- 60 * 0.15 + 30 * 0.22 + 30 * 0.37 + (SEC - 120) * 0.42
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ SEC > 180 ΤΟΤΕ
    ΧΡΕΩΣΗ <- 60 * 0.15 + 30 * 0.22 + 30 * 0.37 + 60 * 0.42 + (SEC - 180) * 0.55
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΓΡΑΨΕ 'ΧΡΕΩΣΗ:', ΧΡΕΩΣΗ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ