ΔΕ1. Κεφάλαιο 10. Υπολογισμός Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη (ΜΚΔ), Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου (ΕΚΠ)

Να γράψεις πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει δύο αριθμούς, θα υπολογίζει το Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη (ΜΚΔ) και το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) και τέλος θα τυπώνει τα αποτελέσματα.

Υπόδειξη: Για δύο αριθμούς x, y ισχύει: x∙y = ΜΚΔ(x,y) ∙ ΕΚΠ(x,y)

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

ΔΕ3. Κεφάλαιο 10, Οι 4 πράξεις των μιγαδικών αριθμών

Να γράψεις πρόγραμμα το οποίο να εκτελεί τις τέσσερις πράξεις σε μιγαδικούς αριθμούς.

Το πρόγραμμα θα οδηγείται από μενού επιλογής όπου ο χρήστης θα επιλέγει το είδος της πράξης. Στην περίπτωση της διαίρεσης το γ και το δ πρέπει να είναι διάφορα του 0.

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

ΔΕ4. Κεφάλαιο 10, Η ΔΕ1 με αναδρομικές συναρτήσεις, Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (ΜΚΔ), Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ)

Να ξαναγράψεις το πρόγραμμα της ΔΕ1 χρησιμοποιώντας αναδρομικές συναρτήσεις. Σύγκρινε τα δύο προγράμματα.

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)