Παράδειγμα 3, Τετράδιο Εργασιών, Τιμές θερμοκρασίας από μετεωρολογικό Κέντρο

Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη μέση ημερήσια θερμοκρασία για κάθε ημέρα ενός μήνα 30 ημερών και θα υπολογίζει την ελάχιστη και τη μέγιστη από αυτές τις θερμοκρασίες.

Παρατήρηση: Για τον υπολογισμό ελάχιστης και μέγιστης θερμοκρασίας είναι βασικό να δοθούν αρχικές τιμές στις μεταβλητές που θα κρατήσουν τις τιμές για να μπορεί να γίνει σωστά η σύγκριση. Εάν, για παράδειγμα, στη μεταβλητή ΜΙΝ δώσουμε αρχική τιμή 0, δεν θα καταλήξουμε σε σωστή ελάχιστη θερμοκρασία, εφόσον στο μήνα δεν υπάρχουν αρνητικές θερμοκρασίες. Αντίθετα, εάν στο MAX δώσουμε αρχική τιμή 0, δεν θα καταλήξουμε σε σωστή μέγιστη θερμοκρασία, στην περίπτωση που όλος ο μήνας είχε καθημερινή αρνητική μέση θερμοκρασία. Επομένως είναι χρήσιμο η ΜΙΝ να έχει αρκετά υψηλή θερμοκρασία ως αρχική τιμή, ενώ αντίθετα η MAX να έχει αρκετά χαμηλή θερμοκρασία ως αρχική τιμή.

Αλγόριθμος Ελάχιστη_Μέγιστη1
ΜΙΝ ← 100
MAX ← -100
Για i από 1 μέχρι 30
Διάβασε ΤΗΕΡ
Αν ΤΗΕΡ < ΜΙΝ τότε
ΜΙΝ ← ΤΗΕΡ
Αν ΤΗΕΡ > MAX τότε
MAX ← ΤΗΕΡ
Τέλος_επανάληψης
Αποτελέσματα // ΜΙΝ, MAX//
Τέλος Ελάχιστη_Μέγιστη1

Παράδειγμα 4, Βιβλίο μαθητή, Ανάθεση γραμμάτων σε αριθμούς

Να διαβασθεί ένας ακέραιος και να εκτυπωθεί το αντίστοιχο γράμμα της αλφαβήτου αν ο ακέραιος έχει τιμή 1 ή 2 ή 3, διαφορετικά να εκτυπωθεί η λέξη “άγνωστος”.

Αλγόριθμος Παράδειγμα_4
Διάβασε a
Αν a = 1 τότε
εκτύπωσε “Α”
αλλιώς_αν a = 2 τότε
εκτύπωσε “Β”
αλλιώς_αν a = 3 τότε
εκτύπωσε “Γ”
αλλιώς
εκτύπωσε “άγνωστος”
Τέλος_αν
Τέλος Παράδειγμα_4

par4kef2bm

Παράδειγμα 5, Βιβλίο μαθητή, Επιλογή ορίων

Να εισαχθεί ένας ακέραιος που αντιστοιχεί σε μια ηλικία και να βρεθεί σε ποια όρια εντάσσεται η δεδομένη ηλικία εμφανίζοντας σχετικό μήνυμα.

Αλγόριθμος Παράδειγμα 5.
Εμφάνισε “Σε ποια ηλικία άρχισες να μαθαίνεις προγραμματισμό;”
Διάβασε age
Επίλεξε age
Περίπτωση < 0
Εμφάνισε “Είπαμε ηλικία …”
Περίπτωση < 5
Εμφάνισε “Μάλλον τα παραλές !!”
Περίπτωση < 60
Εμφάνισε “Μπράβο”
Περίπτωση < 100
Εμφάνισε “Ποτέ δεν είναι αργά”
Περίπτωση αλλιώς
Εμφάνισε “Κάλλιο αργά παρά ποτέ”
Τέλος_επιλογών
Τέλος Παράδειγμα_5

ΔΤ5, Κεφάλαιο 2, Τετράδιο Εργασιών

Να διαβάζονται δύο αριθμοί που αντιστοιχούν στο ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα και του αζώτου μίας ημέρας, όπως έχει καταγραφεί στα ειδικά μηχανήματα καταγραφής στην ατμόσφαιρα της πόλης. Να εκτυπώνεται ότι η ατμόσφαιρα είναι «καθαρή», αν το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα είναι κάτω από 0.35, ή να εκτυπώνεται «μολυσμένη» στην αντίθετη περίπτωση. Επίσης να εκτυπώνεται «διαυγής», αν το άζωτο είναι κάτω από 0.17, αλλιώς να εκτυπώνεται «αδιαυγής».

Λύση: (περισσότερα…)

Θέμα Δ, 2001, Ημερήσια, Μαΐου-Ιουνίου

Σε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης συμμετέχουν 20 σχολεία. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, εθελοντές μαθητές των σχολείων, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μαζεύουν ποσότητες τριών υλικών (γυαλί, χαρτί και αλουμίνιο).

Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο, ο οποίος:
α.   να διαβάζει τις ποσότητες σε κιλά των παραπάνω υλικών που μάζεψαν οι μαθητές σε κάθε σχολείο
Μονάδες 4

β.    να υπολογίζει τη συνολική ποσότητα σε κιλά του κάθε υλικού που μάζεψαν οι μαθητές σε όλα τα σχολεία
Μονάδες 8

γ. αν η συνολική ποσότητα του χαρτιού που μαζεύτηκε από όλα τα σχολεία είναι λιγότερη των 1000 κιλών, να εμφανίζεται το μήνυμα «Συγχαρητήρια». Αν η ποσότητα είναι από 1000 κιλά και πάνω, αλλά λιγότερο από 2000, να εμφανίζεται το μήνυμα «Δίνεται έπαινος» και τέλος αν η ποσότητα είναι από 2000 κιλά και πάνω να εμφανίζεται το μήνυμα «Δίνεται βραβείο».
Μονάδες 8

Παρατήρηση: Να θεωρήσετε ότι όλες οι ποσότητες είναι θετικοί αριθμοί.

ΛΥΣΗ: (περισσότερα…)

Θέμα Α, Ερώτημα 3, 2002, Επαναληπτικές

Η τιμή Α της βαθμολογίας σε ένα θέμα μπορεί να πάρει τις τιμές από 0 μέχρι και 20. (Το 0 και το 20 είναι επιτρεπτές τιμές). Ποια από τις παρακάτω λογικές συνθήκες ελέγχει αυτή τη συνθήκη;
i) Α >= 0 ή Α <= 20
ii) Α > 0 και Α <= 20
iii) Α >= 20 και Α <= 0
iv) Α >= 0 και Α <= 20
Μονάδες 5

ΛΥΣΗ: (περισσότερα…)

Θέμα Γ, 2002, Επαναληπτικές

Σε ένα κέντρο νεοσύλλεκτων υπάρχει η πρόθεση να δημιουργηθούν δύο ειδικές διμοιρίες. Η διμοιρία Α θα αποτελείται από νεοσύλλεκτους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας από 24 έως και 28 χρόνων. Η διμοιρία Β θα αποτελείται από νεοσύλλεκτους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας από 18 έως και 24 χρόνων. Οι υπόλοιποι νεοσύλλεκτοι δεν κατατάσσονται σε καμία από αυτές τις διμοιρίες. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:

α. διαβάζει το ονοματεπώνυμο, την ηλικία και έναν αριθμό που καθορίζει το επίπεδο σπουδών του νεοσύλλεκτου και παίρνει τιμές από 1 έως 3 (1: τριτοβάθμια εκπαίδευση, 2: δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 3: κάθε άλλη περίπτωση)
Μονάδες 5

β. εκτυπώνει:
i) το ονοματεπώνυμο του νεοσύλλεκτου ii) το όνομα της διμοιρίας (Α ή Β), εφόσον ο νεοσύλλεκτος κατατάσσεται σε μία από αυτές.
Μονάδες 15

ΛΥΣΗ: (περισσότερα…)

Θέμα Γ, 2001, Ημερήσια, Επαναληπτικές

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος υλοποιεί τη λειτουργία ενός αυτόματου τυποποιητή πορτοκαλιών που είναι η παρακάτω:

Για κάθε πορτοκάλι που εισάγεται στον τυποποιητή, διαβάζεται η τιμή του βάρους του (Β) και η διάμετρος του (Δ). Το πορτοκάλι κατατάσσεται ανάλογα με το βάρος και τη διάμετρο του ως εξής:

Αν 100 < Β < 150 και 8 < Δ < 10, τότε τυπώνεται το μήνυμα “πρώτη διαλογή”. Αν 6 < Δ < 8, τότε, ανεξαρτήτως βάρους, τυπώνεται το μήνυμα “δεύτερη διαλογή”. Σε κάθε άλλη περίπτωση τυπώνεται το μήνυμα “χυμοποίηση”.

Μονάδες 20

ΛΥΣΗ: (περισσότερα…)