ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΕΠ – (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 2015-16)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Επιλογή από Ασκήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων πληροφορικής ανά διδακτέα ενότητα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Επιλογή από Ασκήσεις Πανελληνίων Διαγωνισμών Πληροφορικής που αντιστοιχούν στη ύλη ΑΕΠΠ ανά διδακτέα ενότητα

Το βιβλίο ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ) – Παράρτημα Β είναι διαθέσιμο από τη σελίδα του ΙΕΠ   ΕΔΩ    ή    ΕΔΩ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κεφάλαια 2,7,8

Σωστού Λάθους

 1. Για να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα και τα αποτελέσματα σ’ ένα πρόγραμμα χρησιμοποιούμε μόνο σταθερές.
 2. Ο μεταγγλωττιστής δέχεται στην είσοδο του ένα πρόγραμμα γραμμένο σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου και παράγει ένα ισοδύναμο πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής
 3. Ο διερμηνευτής διαβάζει μία προς μία τις εντολές του πηγαίου προγράμματος και για κάθε μια εκτελεί αμέσως μια ισοδύναμη ακολουθία εντολών μηχανής
 4. Όταν αριθμητικοί και συγκριτικοί τελεστές συνδυάζονται σε μία έκφραση, οι αριθμητικές πράξεις εκτελούνται πρώτες.
 5. Η εντολή επανάληψης ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν έχουμε άγνωστο αριθμό επαναλήψεων.
 6. Η λογική έκφραση Χ Ή (ΌΧΙ Χ) είναι πάντα αληθής για κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής Χ.
 7. Οι τύποι των μεταβλητών που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ είναι μόνο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και ΑΚΕΡΑΙΕΣ.
 8. Η μέθοδος επεξεργασίας “πρώτο μέσα πρώτο έξω” (FIFO) εφαρμόζεται στη δομή δεδομένων ΟΥΡΑ.

 

Αντιστοίχισης – Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή αλγοριθμική έννοια.

ΣΤΗΛΗ Α

Χαρακτηριστικά (Κριτήρια)

ΣΤΗΛΗ Β

Αλγοριθμικές Έννοιες

1. Περατότητα Α. Δεδομένα
2. Είσοδος Β. Αποτελέσματα
3. Έξοδος Γ. Ακρίβεια στην έκφραση των εντολών
Πεπερασμένος χρόνος εκτέλεσης.

Συπλήρωσης κενώνΘέμα A, Ερώτημα 1, 2001, Ημερήσια, Μαΐου-Ιουνίου

Κεφάλαιο 3

Σωστού Λάθους

 1. Η ταξινόμηση είναι μια από τις βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων.
 2. Το στοιχεία ενός πίνακα μπορούν να αποτελούνται από δεδομένα διαφορετικού τύπου.
 3. Στην επαναληπτική δομή Όσο .. Επανάλαβε δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων το πλήθος των επαναλήψεων
 4. Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος μπορεί να αλλάζει η τιμή και ο τύπος μιας μεταβλητής.
 5. Η σειριακή αναζήτηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά στους ταξινομημένους πίνακες.
 6. Σε μία δυναμική δομή δεδομένων τα δεδομένα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης.
 7. Με τη λειτουργία της συγχώνευσης, δύο ή περισσότερες δομές δεδομένων συνενώνονται σε μία ενιαία δομή.
 8. Κάθε βρόχος που υλοποιείται με την εντολή ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ μπορεί να γραφεί και με χρήση της εντολής ΓΙΑ … ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ.
 9. Η δυναμική παραχώρηση μνήμης χρησιμοποιείται στις στατικές δομές δεδομένων.
 10. Σε μια στατική δομή το ακριβές μέγεθος της απαιτούμενης κύριας μνήμης καθορίζεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
 11. Ο βρόχος Για κ από -4 μέχρι -3 εκτελείται ακριβώς δύο φορές.
 12. Όταν γίνεται σειριακή αναζήτηση κάποιου στοιχείου σε έναν μη ταξινομημένο πίνακα και το στοιχείαο δεν υπάρχει στον πίνακα, τότε υποχρεωτικά προσπελαύνονται όλα τα στοιχεία του πίνακα.
 13. Οι εντολές που βρίσκονται σε μια επανάληψη ΟΣΟ, εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά
 14. Ο αλγόριθμος της σειριακής αναζήτησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ταξινομημένους πίνακες.
 15. Όταν το πλήθος είναι μία δομή που μπορεί να περιέχει στοιχεία διαφορετικού τύπου.
 16. Η χρήση των πινάκων σε ένα πρόγραμμα αυξάνει την απαιτούμενη μνήμη.
 17. Οι δυναμικές δομές δεδομένων αποθηκεύονται πάντα σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης.

Αντιστοίχισης – Ερώτημα 2, Θέμα Α, 2002, Ημερήσια, Μαΐου-Ιουνίου

Αντιστοίχισης Ερώτημα 2, Θέμα Α, 2004, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Κεφάλαιο 10

Σωστού Λάθους
 1. Ο τρόπος κλήσης των διαδικασιών και των συναρτήσεων είναι ίδιος, ενώ ο τρόπος σύνταξης τους είναι διαφορετικός.
 2. Κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος η πραγματική παράμετρος και η αντίστοιχη τυπική της είναι δυνατόν να έχουν το ίδιο όνομα.
 3. Στη διαδικασία η λίστα παραμέτρων είναι υποχρεωτική.
 4. Όταν ένα υποπρόγραμμα καλείται από διαφορετικά σημεία του προγράμματος, οι πραγματικές παράμετροι πρέπει να είναι ίδιες.
 5. Όταν ένα υποπρόγραμμα καλείται από το κύριο πρόγραμμα, η διεύθυνση επιστροφής αποθηκεύεται από το μεταφραστή σε μια ουρά.
 6. Στη διαδικασία η λίστα παραμέτρων είναι υποχρεωτική.
 7. Κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος η πραγματική παράμετρος και η αντίστοιχη τυπική της είναι δυνατόν να έχουν το ίδιο όνομα.
 8. Όταν ένα υποπρόγραμμα καλείται από διαφορετικά σημεία του προγράμματος, οι πραγματικές παράμετροι πρέπει να είναι ίδιες.
 9. Μεταξύ των εντολών του σώματος μιας συνάρτησης πρέπει υποχρεωτικά να υπάρξει τουλάχιστον μια εντολή εκχώρησης τιμής στο όνομα της συνάρτησης.
Ανάκλησης 
 1. Τι ονομάζεται υποπρόγραμμα;
 2. Τι όνομάζεται παράμετρος ενός υποπρογράμματος;

Συμπλήρωση Πίνακα τιμών Μεταβλητών – Ερώτημα 3, Θέμα A, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Σωστο – Λάθος Θέμα Α, Ερώτημα 2, 2007, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Μετατροπή – Πίνακας τιμών Μεταβλητών – Θέμα Β, 2007, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Πίνακας τιμών Μεταβλητών – Θέμα Β, Ερώτημα 2, 2011, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ενότητες: 7.5, 7.6, 7.7

Άσκηση 1 – Εσπερινά 2005, Επαναληπτικές

Να χαρακτηρίσετε ποιες από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι σωστές ή λάθος και σε περίπτωση λάθους να αιτιολογήσετε την α
πάντησή σας:
α. W ← 4 * 2* x – 3 / 3 * x * x * x – 1) – 10
β. W ← 4 * (2x – 3) / (3 * x * x * x – 1) – 10
γ. W ← 4 * *2 * x – 3) / (3 * x * x * x – 1) – 10
δ. W ← 4 * (2 * x – 3) / 3 * x * x * x – 1- 10

Άσκηση 2 Να γράψετε τις παρακάτω μαθηματικες εκφράσεις σε ΓΛΩΣΣΑ:

 1. 2[(3Χ1-7Χ2)5-8Χ3]

Άσκηση 3Σωστού Λάθους

Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιο σας, δίπλα από τον αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν αυτή είναι Λανθασμένη.

 1. Το σύμβολο = είναι αριθμητικός τελεστής.
 2. Α_Μ(Χ) είναι η συνάρτηση της ΓΛΩΣΣΑΣ που υπολογίζει την απόλυτη τιμή του Χ.
 3. Στην αριθμητική έκφραση Α+Β*Γ εκτελείται πρώτα η πρόσθεση και μετά ο πολλαπλασιασμός.
 4. Ο τελεστής MOD χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του πηλίκου μίας διαίρεσης ακεραίων αριθμών.

Άσκηση 4Μετατροπή μαθηματικών εκφράσεων σε ΓΛΩΣΣΑΘέμα Α, Ερώτημα 4, 2005, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Ενότητες: 7.8, 7.9, 7.10 και 2.4.1

Άσκηση 1  –  Σειρά ακολουθίας εντολών

Δίνονται τα παρακάτω τμήματα ενός προγράμματος:

α. ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

β. ΔΙΑΒΑΣΕ Α,Β

γ. ΓΡΑΨΕ ‘Άθροισμα=’, Γ

δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρώτο

ε. Γ<– Α + Β

Να τοποθετηθούν στη σωστή σειρά με την οποία εμφανίζονται συνήθως σε πρόγραμμα.

Άσκηση 2 Σωστού Λάθους

Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή είναι η σωστή, ή το γράμμα Λ, αν αυτή είναι η λανθασμένη.

α. Κάθε μεταβλητή παίρνει τιμή μόνο με την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ.

β. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ διακόπτει την εκτέλεση του και περιμένει την εισαγωγή τιμών από το πληκτρολόγιο.

γ. Οι δεσμευμένες λέξεις της ΓΛΩΣΣΑΣ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ονόματα δεδομένων σε ένα πρόγραμμα.

δ. Κατά την εκτέλεση της εντολής ΔΙΑΒΑΣΕ, το πρόγραμμα διακόπτει την εκτέλεση του και περιμένει την εισαγωγή τιμών από το πληκτρολόγιο.

Άσκηση 3 – Ανάκλησης

Για την εντολή εκχώρησης:

 • Να γράψετε τη σύνταξη της.
 • Να περιγράψετε τη λειτουργίας της.

Ενότητες 3.3 και 9.1

Άσκηση 1Θέμα Γ, 2005, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Άσκηση 2Θέμα A, Ερώτημα 3, 2012, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Άσκηση 3Θέμα Γ, 2009, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Άσκηση 4Θέμα B, 2004, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Άσκηση 5Θέμα Β, Ερώτημα 2, 2013, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Ενότητες: 9.2 και 9.4

Άσκηση 1

Ανάκλησης – Να αναφέρετε τις τέσσερις τυπικές επεξεργασίες που γίνονται στα στοιχεία των πινάκων. (Ερώτημα 3, Θέμα Α, 2003, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια)

Σωστό – Λάθος – Για κάθε μία πρόταση να γράψετε στο τετράδιο σας το αντίστοιχο γράμμα και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ, αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα:

 1. Η σειριακή αναζήτηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά στους ταξινομημένους πίνακες.
 2. Σε μια στατική δομή το ακριβές μέγεθος της απαιτούμενης κύριας μνήμης καθορίζεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
 3. Όταν γίνεται σειριακή αναζήτηση κάποιου στοιχείου σε έναν μη ταξινομημένο πίνακα και το στοχείο δεν υπάρχει στον πίνακα, τότε υποχρεωτικά προσπελαύνονται όλα τα στοιχεία του πίνακα.
 4. Η χρήση των πινάκων σε ένα πρόγραμμα αυξάνει την απαιτούμενη μνήμη.

Άσκηση 2Υποερώτημα α, Ερώτημα 2, Θέμα Α. 2009, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Ενότητα 9.3

Άσκηση 1Θέμα 2, 2003, Εσπερινά

Άσκηση 2Θέμα 2, 2002, Εσπερινά

Άσκηση 3Θέμα Δ, 2002, Ημερήσια, Μαΐου-Ιουνίου

Άσκηση 4Θέμα Δ, 2005, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Άσκηση 5Θέμα Δ, 2008, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Άσκηση 6Θέμα Γ, 2010, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Άσκηση 7Θέμα Δ, 2010, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Άσκηση 8Θέμα Δ, 2011, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Άσκηση 9Θέμα Δ, 2014, Ημερήσια

Άσκηση 10Θέμα Δ, 2005, Εσπερινά

Άσκηση 11Θέμα 4, 2008, Εσπερινά

Άσκηση 12 – Θέμα Δ, 2010, Εσπερινά

Άσκηση 13Θέμα Δ, 2013, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Ενότητες 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 και 10.6

Άσκηση 1Θέμα Γ, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Άσκηση 2Θέμα Γ, 2008, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Άσκηση 3Θέμα Δ, 2009, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Άσκηση 4 – Θέμα Δ, 2012, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Άσκηση 5 – Θέμα Δ, 2013, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

[Ενημερώνεται]

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γενικές Ασκήσεις μέχρι και την Δομή Επανάληψης

 Άσκηση 1 – Δέκαθλο ! Μάλλον ανήκει στην ενότητα των πινάκων

Άσκηση 2 –  Κωδικοποίηση αρχαίου αλφαβήτου  ! Μάλλον ανήκει στην ενότητα των πινάκων

Άσκηση 3 – Εργαστήριο Υδρολογίας

Άσκηση 4 – Επόπτες γραμμών ποδοσφαίρου  ! Η τροποποίηση της αρχικής δημιουργεί ασυμβατότητα με το παράδειγμα εφαρμογής

Άσκηση 5 – Διαιρείται από τους προηγούμενους  ! ανήκει περισσότερο στην ενότητα των πινάκων

Άσκηση 6 – Τελεστικοί Ενισχυτές  ! (Διπλότυπη – Άσκηση 9 στους πίνακες)

Ασκήσεις Εμπέδωσης Πίνακες

Άσκηση 1 – Βάρη μαρμάρων Παρθενώνα, (ταξινόμηση με σταθερά στοιχεία)

Άσκηση 2 – Κυκλικός επιταχυντής

Άσκηση 3 – ‘Ελληνικές Υαλόσφαιρες

Άσκηση 4 – Αποστάσεις αεροσκαφών (εντοπισμός εγγύτερου ζεύγους)

Άσκηση 5 – Ταξινόμηση αναφορών βλαβών αυτοκινήτων υδρογόνου

Άσκηση  6 – Αναζήτηση φράσης σε συμβολοσειρά

Άσκηση 7 – Μέγιστο κέρδος, αγοράς και πώλησης προϊόντων

Άσκηση 8 – Σειρά κατάταξης χιονοδρόμων

Άσκηση 9 – Τελεστικοί Ενισχυτές

Άσκηση 10 – Παλίνδρομο

Άσκηση 11 – Berkeley – χαρακτηριστικές συχνότητες  ! Η μη επανάληψη εμφάνισης της ίδιας θέσης (χαρ.συχνότητας) προσθέτει πολυπλοκότητα

Άσκηση 12 – Δομές Αλληλεγγύης και διασυνδέσεις ! Θα πρέπει να καθορίζεται, εκτός από το πλήθος των διασυνδέσεων Ν, και το πλήθος των δομών Μ.

Άσκηση 13 – Βαθμολογία Κριτών Ρυθμικής Γυμναστικής   ! Χρειάζεται διευκρίνηση αν το K=2 ή είσοδος από το χρήστη

Άσκηση 14 – Ηλιακός Άνεμος

Άσκηση 15 –  Ύψος ουράς μαθητών Κυλικείου

Άσκηση 16 – Παρέα φυσικών αριθμών