Θέμα Α, Ερώτημα 2, 2016, Ημερήσια, Παλαιό

Να αναφέρετε επιγραμματικά πέντε από τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού.

Μονάδες 10

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  (5 από τα παρακάτω 6)

  1. Δημιουργία απλούστερων προγραμμάτων.
  2. Άμεση μεταφορά των αλγορίθμων σε προγράμματα.
  3. Διευκόλυνση ανάλυσης του προγράμματος σε τμήματα.
  4. Περιορισμός των λαθών κατά την ανάπτυξη του προγράμματος.
  5. Διευκόλυνση στην ανάγνωση και κατανόηση του προγράμματος από τρίτους.
  6. Ευκολότερη διόρθωση και συντήρηση.

Θέμα Α, Ερώτημα 2, 2015, Επαναληπτικές, Ημερήσια

α. Να αιτιολογήσετε γιατί ένα από τα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού είναι το ότι απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη συγγραφή του προγράμματος   (μονάδες  2).

βΝα γράψετε τη σύνταξη της εντολής ΟΣΟ…  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ (μονάδα  1)
και να περιγράψετε τη λειτουργία της   (μονάδες  3).

Μονάδες  6

Τα θέματα σε pdf, 2015, Επαναληπτικές, Ημερήσια

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (περισσότερα…)

Θέμα Α, Ερώτημα 3, 2013, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

α. Να αναφέρετε ονομαστικά τους λόγους για τους οποίους αναθέτουμε την επίλυση ενός προβλήματος σε υπολογιστή

(μονάδες 4).

β. Να γράψετε τις περιπτώσεις για τις οποίες δικαιολογείται η χρήση της σειριακής μεθόδου αναζήτησης σε έναν πίνακα

(μονάδες 3).

γ. Να γράψετε τα πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου

(μονάδες 4).

Τα θέματα σε 2013, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Ερώτημα 6, Θέμα Α, 2004, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

  1. Να αναφέρετε τέσσερα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.

Μονάδες 4

  1. Να αναπτύξετε δύο από τα παραπάνω πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2004, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Ερώτημα 4, Θέμα Α, 2003, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Σε ποιες στοιχειώδεις λογικές δομές στηρίζεται ο δομημένος προγραμματισμός; (Μονάδες 3).

Να αναφέρετε τέσσερα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού (Μονάδες 4).

Μονάδες 7

Τα θέματα σε pdf, 2003, Ημερήσια, Επαναληπτικές