Επιλογή Σελίδας

Μονοδιάστατοι Πινακες

 1. Δίνεται ο αρχικός πίνακας Α[9] = [3, 4, 7, 10, 11, 6, 4, 2, 9]. Να υπολογιστεί το άθροισμα των στοιχείων του, κατόπιν το μέγιστο και ελάχιστο στοιχείο του. (Άθροισμα, ελάχιστο, μέγιστο στοιχείων πίνακα).
 2. Να διαβάσετε ένα στοιχείο από το πληκτρολόγιο και να ελέγξετε αν υπάρχει στον πίνακα Α[9] = [10, 7, 4, 3, 11, 6, 24, 2, 9]. (Αναζήτηση ύπαρξης στοιχείου σε πίνακα)
 3. Να διαβάσετε ένα στοιχείο από το πληκτρολόγιο και να ελέγξετε αν υπάρχει στον πίνακα Α[9] = [3, 4, 7, 10, 11, 6, 24, 32, 59]. (Ταξινομημένος)
 4. Επέκταση στην άσκηση 1, να εμφανίσετε σε ποια θέση βρίσκεται το ελάχιστο και το μέγιστο στοιχείο.
 5. Επέκταση στην άσκηση 2, να ελέγξετε αν και πόσες φορές υπάρχει το στοιχείο που αναζητάτε. (Αναζήτηση ύπαρξης και πλήθους στοιχείου σε πίνακα)
 6. Επέκταση στην άσκηση 3, να ελέγξετε αν, πόσες φορές και σε ποιες θέσεις υπάρχει το στοιχείο που αναζητάτε.(Αναζήτηση ύπαρξης, πλήθους, θέσης στοιχείου σε πίνακα)
 7. Δίνονται οι αρχικοί πίνακες Α[5] = [3, 4, 7, 10, 11] και Β[4] = [6, 4, 2, 9]. Να γίνει τελικός πίνακας Γ[9] όπου θα αντιγραφούν στις πρώτες 5 θέσεις τα στοιχεία του πίνακα Α και στις υπόλοιπες τα στοιχεία του πίνακα Β. (Ένωση Πινάκων)
 8. Δίνονται οι πίνακες Α[12] και Β[5] και Γ[7]. Να αντιγραφούν τα 5 πρώτα στοιχεία του Α στον Β και τα υπόλοιπα στον Γ. (Διαχωρισμός Πινάκων)
 9. Δίνονται οι πίνακες Α[10] και Β[10] και Γ[20]. Να αντιγραφούν τα στοιχεία του πίνακα Α και Β εναλλάξ στον πίνακα Γ, δηλαδή Γ[1] = Α[1], Γ[2]=Β[2] κοκ.
 10. Δίνονται οι πίνακες Α[10], Β[10]. Να αντιγραφούν τα στοιχεία του πίνακα Α στον πίνακα Β ως εξής: Α[1]=Β[10], Α[2]=Β[9].
 11. Δίνεται οι πίνακας Α[11]. Να αντιστραφούν τα στοιχεία του πίνακα Α ως προς το στοιχείο 6 ως εξής: Α[1]=Α[11], Α[2]=Α[9], Α[3]=Α[8], Α[4]=Α[7], Α[5]=Α[7].
 12. Δίνεται ο αρχικός πίνακας Α[6] και ο τελικός Β [12]. Να αντιγραφούν σε διπλότυπα τα στοιχεία του πίνακα Α στον πίνακα Β. Δηλαδή Α[1] = Β [1] = Β [2] κοκ.
 13. Δίνεται ένας πίνακας Γ[20]. Να αναζητήσετε το στοιχείο key και στη θέση του να διαχωριστεί ο πίνακας σε δυο πίνακες Α και Β. Το key θα είναι το πρώτο στοιχείο του Β (Διαχωρισμός πινάκων).
 14. Δίνεται πίνακας 9 στοιχείων, ταξινομημένος σε αύξουσα σειρά. (Να δοθούν τα στοιχεία του ταξινομημένα απ’ το χρήστη). Κατόπιν δίνεται αριθμός Χ. Να καταχωρηθεί ο Χ μέσα στον πίνακα έτσι ώστε να συνεχίσει να είναι ταξινομημένος. Παρατήρηση: Πρέπει να χρησιμοποιηθεί πίνακας 10 (Ν+1) στοιχείων για να φιλοξενήσει και το πρόσθετο στοιχείο.(Εισαγωγή στοιχείου σε ταξινομημένο πίνακα)
 15. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαγράφει ένα στοιχείο από έναν πίνακα Α[7]. Παρατηρήσεις: Το στοιχείο, πιθανώς και να μην ανήκει στον πίνακα. Ο τελικός πίνακας δεν θα έχει κενές θέσεις, συνεπώς τα στοιχεία μετά από το στοιχείο που θα διαγραφεί, θα μετακινηθούν κατά μια θέση αριστερά (Διαγραφή στοιχείου πίνακα)
 16. Δίνεται ο αρχικός πίνακας Α[6] και Β[6], που είναι ταξινομημένοι. Να συγχωνευτούν στο τελικό πίνακα Γ [12] που πρέπει να παραμείνει ταξινομημένος. (θα τοποθετηθούν σε αύξουσα/φθίνουσα σειρά τα στοιχεία των αρχικών πινάκων.) (Παράδειγμα 3, Κεφάλαιο 9, Συγχώνευση Πινάκων.)
Share This