1. Αν   Χ=3,   Ψ=-2   και   Ζ=-1, να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας

τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας μία από τις λέξεις ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ.

Πρόταση Α. (Χ+Ψ)*Ζ > 0

Πρόταση Β. (Χ-Ψ)*Ζ = -5

Πρόταση Γ.  Χ*Ζ>0 

Πρόταση Δ. Ζ>Ψ

Μονάδες 4

2. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές των λογικών πράξεων μεταξύ των προτάσεων Α,Β,Γ,Δ.

Λογική Πράξη Αποτέλεσμα
Α ή Β
Α ή Γ
Γ και Δ
Α και Δ
όχι Α
όχι Β

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια