Μια αεροπορική εταιρία ταξιδεύει σε 15 προορισμούς του εσωτερικού. Στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής που πρόκειται να εφαρμόσει, κατέγραψε το ποσοστό πληρότητας των πτήσεων για κάθε μήνα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η πολιτική έχει ως εξής:

 • Δεν θα γίνει καμία περικοπή σε προορισμούς, στους οποίους το μέσο ετήσιο ποσοστό πληρότητας των πτήσεων είναι μεγαλύτερο του 65.
 • Θα γίνουν περικοπές πτήσεων σε προορισμούς, στους οποίους το μέσο ετήσιο ποσοστό πληρότητας των πτήσεων κυμαίνεται από 40 έως και 65. Οι περικοπές θα γίνουν μόνο σε εκείνους τους μήνες που το ποσοστό πληρότητάς τους είναι μικρότερο του 40.
 • Θα καταργηθούν οι προορισμοί, στους οποίους το μέσο ετήσιο ποσοστό πληρότητας των πτήσεων είναι μικρότερο του 40.

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:

 1. Να διαβάζει τα ονόματα των 15 προορισμών και να τα
  αποθηκεύει σε ένα μονοδιάστατο πίνακα.

Μονάδες 2

 1. Να διαβάζει τα ποσοστά πληρότητας των πτήσεων των
  15 προορισμών για κάθε μήνα και να τα αποθηκεύει σε
  δισδιάστατο πίνακα κάνοντας έλεγχο στην καταχώριση
  των δεδομένων, ώστε να καταχωρούνται μόνο οι τιμές
  που είναι από 0 έως και 100.

Μονάδες 4

 1. Να βρίσκει και να τυπώνει τα ονόματα των προορισμών
  που δεν θα γίνει καμία περικοπή πτήσεων.

Μονάδες 3

 1. Να βρίσκει και να τυπώνει τα ονόματα των προορισμών
  που θα καταργηθούν.

Μονάδες 3

 

 1. Να βρίσκει και να τυπώνει τα ονόματα των προορισμών, στους οποίους θα γίνουν περικοπές πτήσεων, καθώς και τους μήνες (αύξοντα αριθμό μήνα) που θα γίνουν οι περικοπές.

Μονάδες 8

Τα θέματα σε pdf, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια