ΔΕ1, Κεφάλαιο 8, Τετράδιο Εργασιών, Υπολογισμός Χαρακτηρισμού Επίδοσης Μαθητή

Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει το βαθμό ενός μαθητή και να υπολογίζει την αντίστοιχη αξιολόγησή του με βάση το βαθμό του και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
17,5 – 20 Άριστα
15,5 – 17,4 Πολύ καλά
13,5 – 15,4 Καλά
9,5 – 13,4 Μέτρια
0 – 9,4 Απορρίπτεται

Το πρόγραμμα να γραφεί με τους ακόλουθους τρόπους:
• Με εντολές ΑΝ … ΤΟΤΕ
• Με εντολές ΑΝ … ΤΟΤΕ … ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ
• Με εμφωλευμένα ΑΝ
• Με την εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

ΔΕ2, Κεφάλαιο 8, Πολλαπλασιασμός αλά Ρωσικά

Στο κεφάλαιο 2 του βιβλίου σου παρουσιάστηκε και συζητήθηκε αναλυτικά ο Πολλαπλασιασμός αλά Ρωσικά. Να γράψεις πρόγραμμα που να υλοποιεί τον αλγόριθμο αυτό. Το πρόγραμμα να εκτελεστεί για διάφορα ζεύγη τιμών.

ΛΥΣΗ  (περισσότερα…)

ΔΕ3, Κεφάλαιο 8, Αριθμομηχανή (Υπολογισμός βασικών πράξεων)

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα εκτελεί κάποια από τις βασικές πράξεις πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση ανάμεσα σε δύο ακέραιους αριθμούς και θα εμφανίζει το αποτέλεσμα στην οθόνη. Το πρόγραμμα θα ελέγχεται από το παρακάτω μενού επιλογής και θα σταματάει όταν ο χρήστης επιλέξει από το μενού την επιλογή έξοδο.

  1. Πρόσθεση
  2. Αφαίρεση
  3. Πολλαπλασιασμό
  4. Διαίρεση
  5. Έξοδος
    Δώσε επιλογή:__

ΛΥΣΗ: (περισσότερα…)

ΔΕ4, Κεφάλαιο 8, Υπολογισμός ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Να επεκτείνεις το παράδειγμα 1, τον υπολογισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, έτσι ώστε να παίρνει 6 τιμές ανά ώρα από 5 διαφορετικούς σταθμούς μέτρησης για τους δύο ρύπους. Το πρόγραμμα
• να υπολογίζει τη μέση τιμή κάθε ρύπου ανά ώρα και ανά σταθμό
• να βρίσκει τη μέγιστη μέση τιμή για κάθε ρύπο
• να ελέγχει τις μέγιστες αυτές τιμές με τα όρια που δόθηκαν
Το πρόγραμμα να εκτελεστεί με δεδομένα τις πραγματικές τιμές ρύπων που μετρήθηκαν τη χθεσινή ημέρα. Οι τιμές αυτές δίδονται από το τμήμα ποιότητας της ατμόσφαιρας του ΥΠΕΧΩΔΕ και βρίσκονται στη διεύθυνση: www.minenv.gr

ΛΥΣΗ  (περισσότερα…)

ΔΕ5, Κεφάλαιο 8, Υπολογισμός συνολικής χωρητικότητας πυκνωτών και συνολικής αντίστασης αντιστάσεων (σε σειρά, παράλληλα)

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει τη συνολική χωρητικότητα πυκνωτών και τη συνολική αντίσταση αντιστάσεων. Η συνολική αντίσταση R και η συνολική χωρητικότητα C δίνεται από τους τύπους:

Το πρόγραμμα θα ελέγχεται από μενού επιλογής και θα τερματίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει έξοδο.

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)