Αναφέρατε τις περιπτώσεις που δικαιολογείται η χρήση του αλγόριθμου της σειριακής αναζήτησης.

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσ