1. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος.

Μονάδες 5

  1. Ποιο κριτήριο δεν ικανοποιεί ο παρακάτω αλγόριθμος και γιατί;

Για Ι από 2 μέχρι 10 με_βήμα 0

S<-S+I

Τέλος_επανάληψης

Εμφάνισε S

Μονάδες 5