Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει έναν φυσικό αριθμό Χ, ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα έτος και στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει την ημερομηνία (N) που αντιστοιχεί στο Πάσχα του έτους αυτού, χρησιμοποιώντας την παρακάτω μέθοδο υπολογισμού:

Y1 = X mod 4 
Y2 = X mod 7 
Y3 = X mod 19 
K = 19 * Y3 + 16 
Y4 = K mod 30 
L = 2*Y1 + 4 * Y2 + 6 * Y4 
Y5 = L mod 7 
N = Y4 + Y5 + 3

(να λάβετε υπ’ όψη σας ότι σε περίπτωση που το Ν υπερβαίνει τον αριθμό 30 τότε το Πάσχα αντιστοιχεί στο μήνα Μάιο, αλλιώς αντιστοιχεί στο μήνα Απρίλιο)

ΛΥΣΗ

Πρόγραμμα Πάσχα
Μεταβλητές
Ακέραιες: Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,L,K,N,X
Αρχή
Γράψε 'Δώσε έτος:'
Διάβασε X
Y1 <-- X mod 4 
Y2 <--X mod 7 
Y3 <-- X mod 19 
K <-- 19 * Y3 + 16 
Y4 <-- K mod 30 
L <-- 2*Y1 + 4 * Y2 + 6 * Y4 
Y5 <-- L mod 7 
N <-- Y4 + Y5 + 3
Αν N <= 30 τότε 
   Γράψε 'Πάσχα ', N, ' Απριλίου ', X
Αλλιώς
   N <-- N-30
   Γράψε 'Πάσχα ', N, ' Μαΐου ', X
Τέλος_αν
Τέλος_Προγράμματος