Αναφέρατε τις  ιδιότητες που  πρέπει  να  διακρίνουν τα υποπρογράμματα.

Μονάδες 3

Τα θέματα σε pdf, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια