ΘΕΜΑ Α1, 2017, Επαναληπτικές

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 1. Η μεταβλητή Χ είναι ακέραιου τύπου στην εντολή εκχώρησης Χ <- Α_Μ(α) / 2
 2. Κάθε συνάρτηση επιστρέφει μόνο μία τιμή.
 3. Οι δυναμικές δομές αποθηκεύονται πάντα σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης.
 4. Ο μεταγλωττιστής διαβάζει μία προς μία τις εντολές του αρχικού προγράμματος και για κάθε μία εκτελεί αμέσως μία ισοδύναμη ακολουθία εντολών μηχανής.
 5. Τα συντακτικά λάθη εντοπίζονται στη φάση της μεταγλώττισης.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Α2, 2017, Επαναληπτικές

α.Η επιβράβευση αγορών με χρήση κάποιας πιστωτικής κάρτας γίνεται κλιμακωτά με βάση το ποσό ως εξής:
Για ποσά μέχρι 100 ευρώ 1%
Για τα επόμενα 900 ευρώ 0,8%
Για το υπόλοιπο ποσό 0,6%

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις εντολές σε Γλώσσα που κωδικοποιούν τον υπολογισμό του ποσού της παραπάνω επιβράβευσης. (μονάδες 6)

β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που θα εμφανιστούν, όταν εκτελεστεί το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

j<-1
k <- 2
Για i από 1 μέχρι 4
  f <- j + k
  Γράψε f
  j <- k
  k <- f
Τέλος_επανάληψης

(μονάδες 4)

Μονάδες 10

Θέμα A, Ερώτημα 3, 2017, Ημερήσια

i <– 0
k <–  12
Όσο i<=k επανάλαβε
         i <– i+2
         k <– k-1
         Γράψε i,k
Τέλος_επανάληψης
Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα και να συμπληρώσετε τις τιμές των μεταβλητών που θα εμφανίζει το παραπάνω απόσπασμα αλγορίθμου σε κάθε επανάληψη:

Οθόνη (εμφάνιση των i και k)

Επανάληψη 1
Επανάληψη 2

Μονάδες 10

Θέμα A, Ερώτημα 4, 2017, Ημερήσια

Α4. Έστω ότι έχουμε το παρακάτω απόσπασμα αλγορίθμου:
S <– 0
Για i από 5 μέχρι 20 με βήμα 3
Διάβασε Χ
     S <– S + X
Τέλοςεπανάληψης
Να ξαναγράψετε το παραπάνω απόσπασμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας αντί για την εντολή Για… Τέλος
επανάληψης:
α) την εντολή Όσο…Τέλοςεπανάληψης
(μονάδες 5)
β) την εντολή Αρχή
επανάληψης…Μέχρις_ότου
(μονάδες 5)
Μονάδες 10

6, Βασικές Έννοιες, ΕΠΥ, 24ος Π.Δ.Π (2012) Β’ Φάση (Θέμα Γυμνασίου), Παράρτημα Β, ΙΕΠ, Tελεστικοί Ενισχυτές

Οι τελεστικοί ενισχυτές είναι ηλεκτρονικές διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν την τέλεση αριθμητικών πράξεων μεταξύ των αναλογικών σημάτων των εισόδων τους. Ειδική κατηγορία τελεστικών ενισχυτών αποτελούν οι αθροιστές στους οποίους συνδέουμε δύο καλώδια εισόδου και εκεί κατευθύνουμε δύο σήματα σε μορφή ηλεκτρικού ρεύματος που μετριέται ως ένας θετικός ή αρνητικός αριθμός. Σε ένα άλλο καλώδιο παρέχουν ως έξοδο το αναλογικό άθροισμα των σημάτων εισόδου τους, πάλι σε μορφή ηλεκτρικού ρεύματος.
Η απόδοση των ενισχυτών αυτών είναι ιδιαίτερα υψηλή για σήματα εισόδου που έχουν άθροισμα κοντά στο 0.
Για παράδειγμα, καλή απόδοση υπάρχει για δύο σήματα εισόδου που έχουν μεταξύ τους περίπου αντίθετες τιμές, όπως 13 και -12.
Οι τελεστικοί ενισχυτές βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή σήμερα. Για παράδειγμα χρησιμοποιούνται για τη μίξη ηχητικών σημάτων.
Πρόβλημα
Να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα σε Γλώσσα το οποίο θα δέχεται ως είσοδο Ν ακέραιους αριθμούς (θετικούς και αρνητικούς) σε αύξουσα σειρά. Το πρόγραμμα θα βρίσκει τους δύο αριθμούς που το άθροισμά τους είναι πιο κοντά στο 0 ώστε να “οδηγήσει” τα αντίστοιχα κανάλια στον κατάλληλο τελεστικό ενισχυτή. (Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα ζεύγη αριθμών με το ίδιο βέλτιστο άθροισμα, επιλέξτε ένα οποιοδήποτε.)
ΛΥΣΗ

(περισσότερα…)

5, Βασικές Έννοιες, ΕΠΥ, 23ος Π.Δ.Π (2011) Γ’ Φάση (Θέμα 1ο), Παράρτημα Β, ΙΕΠ, Μέγιστος διαιρείται με προηγούμενους

Δίνεται μία ακολουθία αποτελούμενη από Ν θετικούς ακέραιους αριθμούς. Ζητείται να βρεθεί ο μέγιστος αριθμός της ακολουθίας, ο οποίος διαιρείται ακριβώς από όλους τους αριθμούς που προηγούνται αυτού στην ακολουθία. Προφανώς ο αριθμός που εμφανίζεται πρώτος στην ακολουθία διαιρείται ακριβώς από όλους τους προηγούμενους του (γιατί δεν έχει κανέναν προηγούμενο). Άρα, αν η ακολουθία δεν είναι κενή, υπάρχει πάντα λύση στο πρόβλημα.
23ος Π.Δ.Π (2011) Γ’ Φάση (Θέμα 1ο)

ΛΥΣΗ
(περισσότερα…)

4, Βασικές Έννοιες, ΕΠΥ, 22ος Π.Δ.Π (2010) Τελική Φάση (1ο Θέμα), Παράρτημα Β, ΙΕΠ, Επόπτης Γραμμών

ΕΚΦΩΝΗΣΗ:

Το ποδόσφαιρο από την ανακάλυψή του στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, έγινε το πιο δημοφιλές αλλά και το πιο εύκολα παιζόμενο άθλημα. Ένας σχετικά επίπεδος τόπος και μια μπάλα αρκούν. Σύμφωνα με τους κανόνες του, ο διαιτητής κινείται μέσα στο γήπεδο και οι επόπτες γραμμών κατά μήκος των πλευρικών γραμμών, στο μισό γηπέδου έκαστος. Αν το γήπεδο ποδοσφαίρου έχει μήκος Α, οι δύο επόπτες γραμμών ξεκινούν από το κέντρο του γηπέδου (A/2). Μέσα στο γήπεδο η μπάλα κινείται σε διάφορα σημεία. Οι επόπτες πρέπει να παρακολουθούν τις φάσεις, κινούμενοι μόνο κατά μήκος των πλευρικών γραμμών από το 0 έως Α/2 και από Α/2 έως Α αντίστοιχα.

Πρόβλημα:

Να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα σε Γλώσσα το οποίο ασφού διαβάσει το μήκος του γηπέδου (0-250), και στη συνέχεια τις θέσεις στις οποίες πρέπει να μετακινηθεί ο κάθε επόπτης (ενώ στην αρχική άσκηση: και τη θέση (μήκος) που συντελείται κάθε φάση). Η εισαγωγή φάσεων τερματίζεται όταν εισαχθεί μήκος -1. Στη συνέχεια, θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τα μέτρα που διάνυσαν οι επόπτες των γραμμών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. [Παρατήρηση: Οι επόπτες ξεκινούν από το κέντρο αλλά δεν επιστρέφουν υποχρεωτικά σε αυτό στο τέλος του παιχνιδιού.]
Παράδειγμα:
Για εισαγωγή δεδομένων:
100
49   ! λείπει, ενώ αναφέρεται στη εξήγηση του παραδείγματος – παρόραμα
30
25
0
50
55
40
30
20
0
-1
Το πρόγραμμα επιστρέφει τις τιμές: 150 10
! Αφορούν το αρχικό πρόβλημα του διαγωνισμού (2η λύση)
! Το πρόγραμμα (όπως τροποποιήθηκε) επιστρέφει τις τιμές 80 160 (1η λύση)

Εξήγηση παραδείγματος:

! Το παράδειγμα εξηγεί τη είσοδο με βάση την αρχική άσκηση.
Δε ισχύει για τη τροποποίηση που προτείνουν οι σημειώσεις
Το μήκος του γηπέδου είναι 100, άρα ο πρώτος επόπτης κινείται μεταξύ 0 και 50 και ο δεύτερος μεταξύ 50 και 100 (βλ.σχήμα). Γίνονται συνολικά 10 φάσεις. Και οι δύο επόπτες ξεκινούν από τη θέση 50. Στις πρώτες τέσσερις φάσεις (49, 30, 25, και 0) ο πρώτος επόπτης τρέχει μέχρι τη θέση 0 διανύοντας συνολικά 50 μέτρα, ενώ ο δεύτερος επόπτης ο δεύτερος παραμένει ακίνητος στη θέση 50.
Στη πέμπτη φάση (50), ο πρώτος επόπτης επιστρέφει στη θέση 50 διανύοντας 50 μέτρα και ο δεύτερος παραμένει ακίνητος στη θέση 50.
Στην έκτη φάση (55), ο δεύτερος επόπτης τρέχει μέχρι τη θέση 55 διανύοντας 5 μέτρα, ενώ ο πρώτος παραμένει ακίνητος στη θέση 50.
Στην έβδομη φάση (40), ο δεύτερος επόπτης επιστρέφει στη θέση 50 διανύοντας άλλα 5 μέτρα και ο πρώτος επόπτης τρέχει μέχρι τη θέση 40 διανύοντας 10 μέτρα.
Στις τελευταίες τρεις φάσεις (30, 20 και 0), ο πρώτος επόπτης τρέχει μέχρι τη θέση 0 διανύοντας συνολικά 40 μέτρα ενώ ο δεύτερος επόπτης παραμένει ακίνητος στη θέση 50.
Οι συνολικές αποστάσεις που διανύθηκαν από τους δύο επόπτες είναι: L1= 50 + 50 + 1 + 40 και L2 = 5 + 5 = 10.

ΛΥΣΗ

(περισσότερα…)

3, Βασικές Έννοιες, ΕΠΥ, 21ος Π.Δ.Π (2009) Τελική Φάση (1ο Θέμα), Παράρτημα Β, Εργαστήριο Υδρολογίας

Το Εργαστήριο Υδρολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), έχει αναπτύξει ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Geographic Information System: GIS) για την εποπτεία των υδρολογικών δεδομένων του Ελλαδικού χώρου (http://titan.chi.civil.ntua.gr/website/greece/viewer.htm). Οι υπεύθυνοι υδροπληροφορικής αναπτύσσουν πολλές εφαρμογές για την επεξεργασία σεπραγματικό χρόνο πλειάδας υδρολογικών δεδομένων.
Για τον υπολογισμό των υδάτινων αποθεμάτων, χρησιμοποιούνται πολλές παράμετροι με κυριότερες: τα εκατοστόμετρα βροχόπτωσης Ν και τις ημέρες ηλιοφάνειας (εξατμισοδιαπνοής) Μ,
με τους αντίστοιχους συντελεστές a και b για τη λεκάνη απορροής την οποία μελετάμε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι με χρήση κατάλληλων συντελεστών, κάθε εκατοστόμετρο βροχής λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στα αποθέματα που έχουν συσσωρευτεί προηγούμενα και κάθε μέρα ηλιοφάνειας προσθετικά στην εξάτμιση. Παραδείγματος χάριν, για 15 εκατοστόμετρα βροχόπτωσης και 100 μέρες ηλιοφάνειας ο συνολικός όγκος νερού που συγκεντρώνεται (σε κυβικά μέτρα) είναι:
V = Vr + a * (1*2*3* … *15)/1000000 – b * (1+2+3+ … +100)
(Vr: Υφιστάμενα αποθέματα, a: συν. συγκέντρωσης, b: συν. εξάτμισης).
Πρόβλημα:
Να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει τις παραπάνω τιμές και θα εμφανίζει τα υδάτινα αποθέματα μιας λεκάνης απορροής. Ο εμφανιζόμενος αριθμός θα είναι ο πλησιέστερος ακέραιος στα κυβικά μέτρα υδάτινων αποθεμάτων.
ΛΥΣΗ

(περισσότερα…)

2, ΕΠΥ, 20ος ΠΔΠ (2008) Α’ Φάση, Βασικές έννοιες, Παράρτημα Β, ΙΕΠ, Χαλκιδικό αλφαβήτο

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν άφησαν πίσω τους μόνο μια ασύλληπτη πνευματική κληρονομιά με τα θεωρητικά έργα τους: Αλλά, και με τα τεχνολογικά τους επιτεύγματα, παρέδωσαν στην ανθρωπότητα έναν τεχνολογικό πολιτισμό, που αν είχε αξιοποιηθεί, οι σημερινές μας δυνατότητες θα ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερες. Τα κατασκευαστικά τους θαύματα, όπως ο χιλιομετρητής των Αθηνών, η ατμομηχανή του Ήρωνος, ο αστρολάβος των Αντικυθήρων, οι μηχανές του Αρχιμήδους κα. αποτελούν μερικά από τα πολλά και πολύτιμα δημιουργήματά τους. Εξ’ ίσου σημαντικά ήταν και τα επιτεύγματά τους στις επικοινωνίες. Χρησιμοποιώντας οπτικές ψηφιακές επικοινωνίες από το 12 πΧ. αιώνα μετέφεραν το μήνυμα της νίκης από την Τροία στις Μυκήνες μέσα σε λίγα 24ωρα. Από τα μέσα του 9ου πΧ χρησιμοποίησαν κωδικοποίηση του Ελληνικού αλφαβήτου (Καδμεία γραφή) για τη μετάδοση κειμένων με οπτική κωδικοποίηση σε Καρτεσιανές συντεταγμένες! Το εκπληκτικό είναι ότι κωδικοποίησαν το αλφάβητο με βάση την εντροπία του κάθε γράμματος. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται για παράδειγμα μια τέτοια κωδικοποίηση, όπου το γράμμα Μ αντιστοιχεί σε τρεις οριζόντια και τρεις κάθετα αναμμένους δαυλούς.

¥ ¥ ¥
¥ Ε Ο Θ Ζ
¥ Α Β Δ Γ Σ
¥ Ι Ν Μ Κ Λ
Η Τ Ρ Φ Ω
Υ Π Ξ Χ Ψ

Η βασική αρχή αυτής της κωδικοποίησης είναι τα γράμματα να ταξινομούνται με βάση τη φθίνουσα σειρά εμφάνισής τους. Τα γράμματα με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης θα απαιτούν το άναμμα λιγότερων δαυλών και αντίστοιχα αυτά με τη μικρότερη συχνότητα εμφάνισης, περισσότερων.

Πρόβλημα: Να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα το οποίο: Θα “διαβάζει” ένα κείμενο χαρακτήρα – χαρακτήρα και αφού καταμετρήσει πόσες φορές εμφανίζεται κάθε χαρακτήρας (Κεφαλαία Ελληνικά & κενό σύνολο 25 χαρακτήρες) θα τους εμφανίζει με σειρά φθίνουσας εμφάνισης, εμφανίζοντας και την αντίστοιχη συχνότητα εμφάνισης ώστε να τύχουν καλλίτερης κωδικοποίησης. Η εισαγωγή χαρακτήρων θα τερματίζεται όταν εισαχθεί ο χαρακτήρας ‘.’ 20ος ΠΔΠ (2008) Α’ Φάση

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

1, Παράρτημα Β, 17ος ΠΔΠ, 2005, Α’ Φάση, Δέκαθλο

Ένα από τα πλέον όμορφα και ταυτόχρονα δυναμικά Ολυμπιακά Αγωνίσματα είναι το Δέκαθλο. Οι δεκαθλητές, δοκιμάζονται κυριολεκτικά σε δέκα αγωνίσματα στίβου. Σους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας οι δεκαθλητές αγωνίστηκαν σε αυτά τα αγωνίσματα, στις 23 & 24 Αυγούστου 2004. Η τελική κατάταξη προέκυψε από το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσαν οι αθλητές σε κάθε αγώνισμα. Για λόγους καθαρά σταστιστικής, σε κάθε αγώνισμα βγήκε ένας “νικητής” αγωνίσματος. Στο άλμα επί κοντώ, ο νικήτής προκύπτει από τους αθλητές που υπερπήδησαν το ίδιο ύψος με μικρότερο αριθμό συνολικών προσπαθειών. Αθλητές με ίδιο αριθμό προσπαθειών που υπερπήδησαν το ίδιο ύψος ανακηρύσσονται εξ ίσου νικητές.

Πρόβλημα:

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε Γλώσσα το οποίο θα δέχεται για κάθε αθλητή, με βάση τη σειρά συμμετοχής στο άθλημα, τελικό ύψος υπερπήδησης και τον αριθμό των συνολικών προσπαθειών. Η εισαγωγή δεδομένων σταματά με τον ‘αθλητή’ ο οποίος έχει σειρά 0. Το πρόγραμμα θα εμφανίζει τον αριθμό των νικητών του αγωνίσματος και τη σειρά συμμετοχής, που αυτός  / αυτοί είχε / είχαν. 17ος ΠΔΠ, 2005, Α’ Φάση

 

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

Θέμα Γ, 2008, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Μία εταιρεία αποφάσισε να δώσει βοηθητικό επίδομα στους υπαλλήλους της για τον μήνα Ιούλιο. Το επίδομα διαφοροποιείται, ανάλογα με το φύλο του/της υπαλλήλου και τον αριθμό των παιδιών του/της, με βάση τους παρακάτω πίνακες:

ΑΝΔΡΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ €
1 20
2 50
>=3 120

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ €
1 30
2 80
>=3 160

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος

α. διαβάζει το φύλο («Α» ή «Γ») το οποίο ελέγχεται ως προς την ορθότητα της εισαγωγής του. Επίσης διαβάζει τον μισθό και τον αριθμό των παιδιών του υπαλλήλου.

Μονάδες 3

β. υπολογίζει και εμφανίζει το επίδομα και το συνολικό ποσό που θα εισπράξει ο υπάλληλος τον μήνα Ιούλιο.

Μονάδες 7

γ. δέχεται απάντηση «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» για τη συνέχεια ή τον τερματισμό της επανάληψης μετά την εμφάνιση σχετικού μηνύματος.

Μονάδες 4

δ. υπολογίζει και εμφανίζει το συνολικό ποσό επιδόματος που πρέπει να καταβάλει η Εταιρεία στους υπαλλήλους της.

Μονάδες 6

ΛΥΣΗ

(περισσότερα…)

Επαναληπτική άσκηση, Θέμα Γ, Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων, Μαιευτική Κλινική

Μια μαιευτική κλινική εφαρμόζει την παρακάτω πολιτική χρέωσης:

 • Το κόστος κάθε γέννας ξεκινάει με πάγιο 1500 ευρώ, το οποίο συμπεριλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις στην κλινική.
 • Το κόστος για κάθε επιπλέον διανυκτέρευση στην κλινική ακολουθεί κλιμακωτά τις χρεώσεις που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Διανυκτερεύσεις Τιμή (σε ευρώ) / Ημέρα
3-4 425
5-6 350
7-9 200
10 -….. 150
 • Το φιλανθρωπικό τμήμα της κλινικής ορίζει πως θα δίνεται επιστροφή χρημάτων σε κάθε μέλλουσα μητέρα, κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό παιδιών της (μαζί με το καινούριο της μέλος !), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Αριθμός παιδιών Έκπτωση (σε ευρώ) / Παιδί
1-2 150
3-6 250
7-…… 400

 Να γίνει πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο:

 1. Να περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών και σταθερών.

(ΜΟΝΑΔΕΣ 2)

 1. Να διαβάζει τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που έμεινε μια μητέρα στην κλινική κάνοντας ταυτόχρονα έλεγχο ώστε να είναι αριθμός τουλάχιστον ίσος με 2 και να υπολογίζει το κόστος διαμονής με βάση τον παραπάνω (πρώτο κατά σειρά) πίνακα.

(ΜΟΝΑΔΕΣ 8)

 1. Να διαβάζει τον αριθμό των παιδιών που έχει πλέον η οικογένειά της (συμπεριλαμβανομένου και του καινούριου της μέλους) και να υπολογίζει την έκπτωση που θα της κάνει η κλινική, με βάση τον παραπάνω (δεύτερο κατά σειρά) πίνακα.

(ΜΟΝΑΔΕΣ 8)

 1. Να υπολογίζει το τελικό ποσό που πρέπει να καταβάλλει στην κλινική (μαζί με το πάγιο) και να το εμφανίζει στην οθόνη μετά από το μήνυμα «ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΣΕΙ».

(ΜΟΝΑΔΕΣ 2)

ΜΟΝΑΔΕΣ 20

ΛΥΣΗ  (περισσότερα…)