Ερώτημα 5, Θέμα Α, 2005, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Στη Στήλη Β υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο.

Στήλη Α

Είδος εφαρμογών

Στήλη Β

Γλώσσες

1. επιστημονικές α.   COBOL
2. εμπορικές- επιχειρησιακές β.    LISP
3. τεχνητής νοημοσύνης γ.   FORTRAΝ
4. γενικής χρήσης- εκπαίδευσης δ.   ΡΑSCAL
  ε.    JAVA

Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2005, Ημερήσια

Θέμα B, 2005, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος και μια συνάρτηση:

Διάβασε Κ

L <- 2

Α <- 1

Όσο Α < 8 επανάλαβε

Αν Κ MOD L = Ο τότε

Χ <- Fun(Α, L)

αλλιώς

Χ <- Α + L

Τέλος_αν

Εμφάνισε L, Α, Χ

 

A <- A + 2

L <- L + 1

Tέλος_επανάληψης

……………

Συνάρτηση Fun(Β, Δ) : Ακέραια Μεταβλητές

Ακέραιες: Β, Δ Αρχή

Fun <- (B + Δ) DIV 2 Tέλος_συνάρτησης.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές των μεταβλητών L, A, X, όπως αυτές εκτυπώνονται σε κάθε επανάληψη, όταν για είσοδο δώσουμε την τιμή 10.

Μονάδες 20

Τα θέματα σε pdf, 2005, Ημερήσια

Θέμα Γ, 2005, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Δίνεται πίνακας Α[Ν] ακέραιων και θετικών αριθμών, καθώς και πίνακας Β[Ν-1] πραγματικών και θετικών αριθμών.

Να γραφεί αλγόριθμος, ο οποίος να ελέγχει αν κάθε στοιχείο Β[i] είναι ο μέσος όρος των στοιχείων Α[i] και Α[i+1], δηλαδή αν Β[i] = (Α[i] + Α[i+1])/2.

Σε περίπτωση που ισχύει, τότε να εμφανίζεται το μήνυμα «Ο πίνακας Β είναι ο τρέχων μέσος του Α», διαφορετικά να εμφανίζεται το μήνυμα «Ο πίνακας Β δεν είναι ο τρέχων μέσος του Α».

Για παράδειγμα:

 

Έστω ότι τα στοιχεία του πίνακα Α είναι:

1,    3,   5,   10,   15

και ότι τα στοιχεία του πίνακα Β είναι:

2,    4,   7.5,   12.5.

Τότε ο αλγόριθμος θα εμφανίσει το μήνυμα «Ο πίνακας Β είναι ο τρέχων μέσος του Α», διότι 2 = (1+3)/2, 4=(3+5)/2, 7.5= (5+10)/2, 12.5=(10+15)/2.

Μονάδες 20

Τα θέματα σε pdf, 2005, Ημερήσια

Θέμα Δ, 2005, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Σ’ ένα διαγωνισμό συμμετέχουν 100 υποψήφιοι. Κάθε υποψήφιος διαγωνίζεται σε 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Να αναπτύξετε αλγόριθμο που να κάνει τα παρακάτω:

α. Να καταχωρεί σε πίνακα AΠ[100,50] τα αποτελέσματα των απαντήσεων του κάθε υποψηφίου σε κάθε ερώτηση. Κάθε καταχώρηση μπορεί να είναι μόνο μία από τις παρακάτω:

  1. Σ αν είναι σωστή η απάντηση
  2. Λ αν είναι λανθασμένη η απάντηση και
  3. Ξ αν ο υποψήφιος δεν απάντησε.

Να γίνεται έλεγχος των δεδομένων εισόδου.

Μονάδες 4

β. Να βρίσκει και να τυπώνει τους αριθμούς των ερωτήσεων που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, δηλαδή έχουν το μικρότερο πλήθος σωστών απαντήσεων.

Μονάδες 10

 

γ.    Αν  κάθε  Σ  βαθμολογείται  με  μονάδες, κάθε  Λ  με  -1 μονάδα και κάθε Ξ με 0 μονάδες τότε

i. Να δημιουργεί ένα μονοδιάστατο πίνακα ΒΑΘ[100], κάθε στοιχείο του οποίου θα περιέχει αντίστοιχα τη συνολική βαθμολογία ενός υποψηφίου.

Μονάδες 4

ii. Να τυπώνει το πλήθος των υποψηφίων που συγκέντρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη από 50.

Μονάδες 2

Τα θέματα σε pdf, 2005, Ημερήσια