Επιλογή Σελίδας

Θέμα A, Ερώτημα 5, 2012, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Πώς ονομάζονται οι δύο κύριες λειτουργίες που εκτελούνται σε μία ΣΤΟΙΒΑ δεδομένων; Τι λειτουργία επιτελούν και τι πρέπει να ελέγχεται πριν την εκτέλεσή τους;

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2012, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Θέμα Α, Ερώτημα 3, 2013, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

α. Να αναφέρετε ονομαστικά τους λόγους για τους οποίους αναθέτουμε την επίλυση ενός προβλήματος σε υπολογιστή

(μονάδες 4).

β. Να γράψετε τις περιπτώσεις για τις οποίες δικαιολογείται η χρήση της σειριακής μεθόδου αναζήτησης σε έναν πίνακα

(μονάδες 3).

γ. Να γράψετε τα πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου

(μονάδες 4).

Τα θέματα σε 2013, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Θέμα A, Ερώτημα 4, 2012, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Να περιγράψετε τα προβλήματα που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν κατά την αναπαράσταση ενός αλγορίθμου, αν χρησιμοποιηθεί ελεύθερο κείμενο και φυσική γλώσσα κατά βήματα.

Μονάδες 5

Τα θέματα σε pdf, 2012, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Θέμα Α, Ερώτημα 5, 2011, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

α.    Τι ονομάζεται τμηματικός προγραμματισμός;
Μονάδες 4
β.    Τι λέγεται υποπρόγραμμα;
Μονάδες 4
γ.    Τι ονομάζεται παράμετρος ενός υποπρογράμματος;
Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2011, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Θέμα Α, Ερώτημα 2, 2010, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Να αναφέρετε τους τύπους των μεταβλητών που υποστηρίζει  η  ΓΛΩΣΣΑ.  Για  κάθε τύπο  μεταβλητής, να γράψετε μια εντολή εκχώρησης σταθερής τιμής σε μεταβλητή.

Μονάδες 8

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

Ερώτημα 4-5, Θέμα A, 2010, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Α4. Να αναφέρετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι λίστες των παραμέτρων στη χρήση υποπρογραμμάτων.

Μονάδες 6

Α5. Να περιγράψετε τις κύριες λειτουργίες σε μια στοίβα και να αναφέρετε τι πρέπει να ελέγχει κάθε λειτουργία, προκειμένου να μην παρουσιάζεται πρόβλημα στη λειτουργία της στοίβας.

Μονάδες 7

Τα θέματα σε pdf, 2010, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Ερώτημα 3, Θέμα Α. 2009, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

1.   Η  κατανόηση  ενός προβλήματος αποτελεί συνάρτηση δύο παραγόντων. Να τους αναφέρετε.
Μονάδες 4
2.  α. Πότε εμφανίζονται τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος και πότε τα λογικά;
Μονάδες 2
β.    Δίνονται   οι   παρακάτω   λανθασμένες   εντολές   για τον υπολογισμό του μέσου όρου δύο αριθμών:

  1. Γ<- Α+Β/2
  2. Γ<- (Α+Β/2
  3. Γ<- (Α+Β/2)
  4. Γ<- (Α+Β):2

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε εντολής (1, 2, 3, 4) και δίπλα τη λέξη συντακτικό ή τη λέξη λογικό, ανάλογα με το είδος του λάθους.
Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2009, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Ερώτημα 4α, Θέμα Α, 2009, Επαναληπτικές, Ημερήσια

α. Να αναφέρετε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα.

Μονάδες 3

β.  Να περιγράψετε μια από αυτές τις ιδιότητες.

Μονάδες 2

Τα θέματα σε pdf, 2009, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Ερώτημα 2, Θέμα A, 2008, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

  1. Να αναφέρετε τις τυποποιημένες κατηγορίες τεχνικών-μεθόδων σχεδίασης αλγορίθμων.

Μονάδες 6

  1. Ποια η διαφορά μεταξύ διερμηνευτή και μεταγλωττιστή;

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2008, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Ερώτημα 3, Θέμα Α, 2007, Επαναληπτικές, Ημερήσια

  1. Να αναφέρετε ονομαστικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα προβλήματα, με κριτήριο το είδος της επίλυσης που επιζητούν αυτά.

Μονάδες 3

  1. Να αναφέρετε δύο βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους πίνακες. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

  1. Ποια η διαφορά μεταξύ:

α.   μεταβλητών και παραμέτρων;

Μονάδες 3

β.    τυπικών και πραγματικών παραμέτρων;

Μονάδες 3

Τα θέματα σε pdf, 2007, Επαναληπτικές, Ημερήσια