Να αναφέρετε τους τύπους των μεταβλητών που υποστηρίζει  η  ΓΛΩΣΣΑ.  Για  κάθε τύπο  μεταβλητής, να γράψετε μια εντολή εκχώρησης σταθερής τιμής σε μεταβλητή.

Μονάδες 8

ΛΥΣΗ

Ακέραιες      α <- 7
Πραγματικές   τιμή <- 3.14
Χαρακτήρες    όνομα <- 'Λένα'
Λογικές       βρέθηκε <- Αληθής