Ερώτημα 2, Θέμα Α, 2002, Ημερήσια, Μαΐου-Ιουνίου

Στον παρακάτω πίνακα η Στήλη Α περιέχει δομές δεδομένων και η Στήλη Β περιέχει λειτουργίες. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που αντιστοιχούν σωστά. Ας σημειωθεί ότι σε κάποιες δομές δεδομένων μπορεί να αντιστοιχούν περισσότερες από μία λειτουργίες.

Στήλη Α Στήλη Β
1. Ουρά αΑπώθηση
2.  Στοίβα βΕξαγωγή
γΏθηση
δΕισαγωγή

Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2002, Ιουνίου, Ημερήσια

Ερώτημα 3, Θέμα Α, 2002, Ημερήσια, Μαΐου-Ιουνίου

Να περιγράψετε τη διαδικασία για τη μετατροπή με μεταγλωττιστή ενός πηγαίου προγράμματος σε εκτελέσιμο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών.

Μονάδες 18

Τα θέματα σε pdf, 2002, Ιουνίου, Ημερήσια

Θέμα Β, 2002, Ημερήσια, Μαΐου-Ιουνίου

Να εκτελέσετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, για Κ = 24 και L = 40. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές των μεταβλητών Χ, Υ καθώς αυτές τυπώνονται με την εντολή Εμφάνισε Χ, Υ (τόσο μέσα στη δομή επανάληψης όσο και στο τέλος του αλγορίθμου).

Χ <-  Κ

Y  <- L

Αν Χ < Υ τότε

ΤΕΜΡ <- Χ

Χ  <- Υ

Υ  <-   ΤΕΜΡ

Τέλος_αν

Όσο Υ<>0 επανάλαβε

ΤΕΜΡ <-  Υ

Υ  <- Χ ΜOD Y

Χ  <-   TEMP

Εμφάνισε Χ, Υ

Τέλος_επανάληψης

Υ  <-    (Κ * L) DIV X

Εμφάνισε Χ, Υ

Μονάδες 20

 

Τα θέματα σε pdf, 2002, Ιουνίου, Ημερήσια

Θέμα Γ, 2002, Ημερήσια, Μαΐου-Ιουνίου

Με το νέο σύστημα πληρωμής των διοδίων, οι οδηγοί των τροχοφόρων έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το αντίτιμο των διοδίων με ειδική μαγνητική κάρτα. Υποθέστε ότι υπάρχει μηχάνημα το οποίο διαθέτει είσοδο για την κάρτα και φωτοκύτταρο. Το μηχάνημα διαβάζει από την κάρτα το υπόλοιπο των χρημάτων και το αποθηκεύει σε μία μεταβλητή Υ και, με το φωτοκύτταρο, αναγνωρίζει τον τύπο του τροχοφόρου και το αποθηκεύει σε μία μεταβλητή Τ. Υπάρχουν τρεις τύποι τροχοφόρων: δίκυκλα (∆), επιβατικά (Ε) και φορτηγά (Φ), με αντίτιμο διοδίων 1, 2 και 3 ευρώ αντίστοιχα.

Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος:

α. ελέγχει τον τύπο του τροχοφόρου και εκχωρεί στη μεταβλητή Α το αντίτιμο των διοδίων,  ανάλογα με τον τύπο του τροχοφόρου

Μονάδες 8

β. ελέγχει την πληρωμή των διοδίων με τον παρακάτω τρόπο.

Αν το υπόλοιπο της κάρτας επαρκεί για την πληρωμή του αντιτίμου των διοδίων, αφαιρεί το ποσό αυτό από την κάρτα. Αν η κάρτα δεν έχει υπόλοιπο, το μηχάνημα ειδοποιεί με μήνυμα για το ποσό που πρέπει να πληρωθεί. Αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί, μηδενίζεται η κάρτα και δίνεται με μήνυμα το ποσό που απομένει να πληρωθεί.

Μονάδες 12

Τα θέματα σε pdf, 2002, Ιουνίου, Ημερήσια

Θέμα Δ, 2002, Ημερήσια, Μαΐου-Ιουνίου

Μια εταιρεία αποθηκεύει είκοσι  (20) προϊόντα σε δέκα  (10) αποθήκες.  Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού   “ΓΛΩΣΣΑ”,   το οποίο:

α. περιέχει τµήµα δήλωσης των µεταβλητών του προγράµµατος

Μονάδες 3

β. εισάγει σε µονοδιάστατο πίνακα τα ονόµατα των είκοσι προϊόντων

Μονάδες 3

γ. εισάγει σε πίνακα δύο διαστάσεων Π[20,10] την πληροφορία που αφορά στην παρουσία ενός προϊόντος σε µια αποθήκη (καταχωρούµε την τιµή 1 στην περίπτωση που υπάρχει το προϊόν στην αποθήκη και την τιµή 0, αν το προϊόν δεν υπάρχει στην αποθήκη).

Μονάδες 4

δ. υπολογίζει σε πόσες αποθήκες βρίσκεται το κάθε προϊόν

Μονάδες 6

ε. τυπώνει το όνοµα κάθε προϊόντος και το πλήθος των αποθηκών στις οποίες υπάρχει το προϊόν.

Μονάδες 4

Παρατηρήσεις:

  1. Οι εντολές ψευδοκώδικα σε έναν αλγόριθμο και οι εντολές   και   οι   δηλώσεις προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού “ΓΛΩΣΣΑ” μπορούν ισοδύναμα να γραφούν µε μικρά ή κεφαλαία γράμματα.
  1. Όπου γίνεται χρήση εισαγωγικών, μπορούν ισοδύναμα να χρησιμοποιηθούν μονά ( ‘ ) ή διπλά εισαγωγικά ( ” ) .

Τα θέματα σε pdf, 2002, Ιουνίου, Ημερήσια

Θέμα Α, Ερώτημα 1, 2002, Επαναληπτικές

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

  1. Η τιμή μιας μεταβλητής δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγόριθμου.
  2. Με τον όρο δεδομένο αναφέρεται οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδομένων.
  3. Σκοπός της συγχώνευσης δύο ταξινομημένων πινάκων είναι η δημιουργία ενός τρίτου ταξινομημένου πίνακα, που περιέχει τα στοιχεία των δύο πινάκων.
  4. Τα λογικά λάθη είναι συνήθως λάθη σχεδιασμού και δεν προκαλούν τη διακοπή της εκτέλεσης του προγράμματος.
  5. Σε ένα μεγάλο και σύνθετο πρόγραμμα, η άσκοπη χρήση μεγάλων πινάκων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αδυναμία εκτέλεσης του προγράμματος.
  6. Οι δυναμικές δομές έχουν σταθερό μέγεθος.

Μονάδες 12

ΛΥΣΗ: (περισσότερα…)

Θέμα Α, Ερώτημα 3, 2002, Επαναληπτικές

Η τιμή Α της βαθμολογίας σε ένα θέμα μπορεί να πάρει τις τιμές από 0 μέχρι και 20. (Το 0 και το 20 είναι επιτρεπτές τιμές). Ποια από τις παρακάτω λογικές συνθήκες ελέγχει αυτή τη συνθήκη;
i) Α >= 0 ή Α <= 20
ii) Α > 0 και Α <= 20
iii) Α >= 20 και Α <= 0
iv) Α >= 0 και Α <= 20
Μονάδες 5

ΛΥΣΗ: (περισσότερα…)