Μια εταιρεία αποθηκεύει είκοσι  (20) προϊόντα σε δέκα  (10) αποθήκες.  Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού   “ΓΛΩΣΣΑ”,   το οποίο:

α. περιέχει τµήµα δήλωσης των µεταβλητών του προγράµµατος

Μονάδες 3

β. εισάγει σε µονοδιάστατο πίνακα τα ονόµατα των είκοσι προϊόντων

Μονάδες 3

γ. εισάγει σε πίνακα δύο διαστάσεων Π[20,10] την πληροφορία που αφορά στην παρουσία ενός προϊόντος σε µια αποθήκη (καταχωρούµε την τιµή 1 στην περίπτωση που υπάρχει το προϊόν στην αποθήκη και την τιµή 0, αν το προϊόν δεν υπάρχει στην αποθήκη).

Μονάδες 4

δ. υπολογίζει σε πόσες αποθήκες βρίσκεται το κάθε προϊόν

Μονάδες 6

ε. τυπώνει το όνοµα κάθε προϊόντος και το πλήθος των αποθηκών στις οποίες υπάρχει το προϊόν.

Μονάδες 4

Παρατηρήσεις:

  1. Οι εντολές ψευδοκώδικα σε έναν αλγόριθμο και οι εντολές   και   οι   δηλώσεις προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού “ΓΛΩΣΣΑ” μπορούν ισοδύναμα να γραφούν µε μικρά ή κεφαλαία γράμματα.
  1. Όπου γίνεται χρήση εισαγωγικών, μπορούν ισοδύναμα να χρησιμοποιηθούν μονά ( ‘ ) ή διπλά εισαγωγικά ( ” ) .

Τα θέματα σε pdf, 2002, Ιουνίου, Ημερήσια