Η τιμή Α της βαθμολογίας σε ένα θέμα μπορεί να πάρει τις τιμές από 0 μέχρι και 20. (Το 0 και το 20 είναι επιτρεπτές τιμές). Ποια από τις παρακάτω λογικές συνθήκες ελέγχει αυτή τη συνθήκη;
i) Α >= 0 ή Α <= 20
ii) Α > 0 και Α <= 20
iii) Α >= 20 και Α <= 0
iv) Α >= 0 και Α <= 20
Μονάδες 5

ΛΥΣΗ:
H συνθήκη iv) Α >= 0 και Α <= 20

Τα θέματα σε pdf, 2002, Επαναληπτικές, Ημερήσια