Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής έκφρασης

Β * (Α DIV Β) + (Α MOD Β)
για τις παρακάτω περιπτώσεις:
i) Α = 10 και Β = 5
ii) Α = -5 και Β = 1
iii) Α = 1 και Β = 5
Μονάδες 6

ΛΥΣΗ:

Αντικαθιστώ τις τιμές στη παράσταση, κατόπιν εκτελώ τις πράξεις στις παρενθέσεις και τέλος πράξεις από αριστερά προς τα δεξιά, σύμφωνα με την ιεραρχία τους, δηλαδή προηγούνται οι πολλαπλασιασμοί και ακολουθεί η πρόθεση.
i)   10
ii)  -5
iii)  1