Να διαβάζονται δύο αριθμοί που αντιστοιχούν στο ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα και του αζώτου μίας ημέρας, όπως έχει καταγραφεί στα ειδικά μηχανήματα καταγραφής στην ατμόσφαιρα της πόλης. Να εκτυπώνεται ότι η ατμόσφαιρα είναι «καθαρή», αν το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα είναι κάτω από 0.35, ή να εκτυπώνεται «μολυσμένη» στην αντίθετη περίπτωση. Επίσης να εκτυπώνεται «διαυγής», αν το άζωτο είναι κάτω από 0.17, αλλιώς να εκτυπώνεται «αδιαυγής».

Λύση:

Αλγόριθμος Μόλυνση
Δεδομένα // AN, AZ //
Αν AN<0.35 τότε
Εκτύπωσε “καθαρή”
Αλλιώς
Εκτύπωσε “µολυσµένη”
Τέλος_αν
Αν AΖ<0.17 τότε
Εκτύπωσε “διαυγής”
Αλλιώς
Εκτύπωσε “αδιαυγής”
Τέλος_αν
Τέλος Μόλυνση