Να διαβασθεί ένας ακέραιος και να εκτυπωθεί το αντίστοιχο γράμμα της αλφαβήτου αν ο ακέραιος έχει τιμή 1 ή 2 ή 3, διαφορετικά να εκτυπωθεί η λέξη “άγνωστος”.

Αλγόριθμος Παράδειγμα_4
Διάβασε a
Αν a = 1 τότε
εκτύπωσε “Α”
αλλιώς_αν a = 2 τότε
εκτύπωσε “Β”
αλλιώς_αν a = 3 τότε
εκτύπωσε “Γ”
αλλιώς
εκτύπωσε “άγνωστος”
Τέλος_αν
Τέλος Παράδειγμα_4

par4kef2bm