Επιλογή Σελίδας

Θέμα Γ, 2008, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Μία εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων έχει νοικιάσει 30 αυτοκίνητα τα οποία κατηγοριοποιούνται σε οικολογικά και συμβατικά. Η πολιτική χρέωσης για την ενοικίαση ανά κατηγορία και ανά ημέρα δίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ
1-7 30€ ανά ημέρα 40€ ανά ημέρα
8-16 20€ ανά ημέρα 30€ ανά ημέρα
από 17 και άνω 10€ ανά ημέρα 20€ ανά ημέρα
 1. Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:

α.   Περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.

Μονάδες 2

β. Για κάθε αυτοκίνητο το οποίο έχει ενοικιαστεί:

 1. Διαβάζει την κατηγορία του («ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ» ή «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ») και τις ημέρες ενοικίασης.

Μονάδες 2

 1. Καλεί υποπρόγραμμα με είσοδο την κατηγορία του αυτοκινήτου και τις ημέρες ενοικίασης και υπολογίζει με βάση τον παραπάνω πίνακα τη χρέωση.

Μονάδες 2

iii.   Εμφανίζει το μήνυμα “χρέωση” και τη χρέωση που υπολογίσατε.

Μονάδες 2

γ.    Υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των οικολογικών και των συμβατικών αυτοκινήτων.

Μονάδες 4

 1. Να κατασκευάσετε το κατάλληλο υποπρόγραμμα του ερωτήματος 1.β.ii .

Μονάδες 8

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1)Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδομένα εισόδου και

2) Ο υπολογισμός της χρέωσης δεν πρέπει να γίνει κλιμακωτά.

ΛΥΣΗ

(περισσότερα…)

Θέμα Γ, 2006, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Σε ένα πάρκινγκ η χρέωση γίνεται κλιμακωτά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ
Μέχρι και 3 ώρες 2
Πάνω από 3 έως και 5 ώρες 1,5
Πάνω από 5 ώρες 1,3

Ι.   Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο:

α) περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

 

β)   για κάθε αυτοκίνητο που στάθμευσε στο πάρκινγκ:

i. διαβάζει τον αριθμό κυκλοφορίας μέχρι να δοθεί το 0. Να θεωρήσετε ότι ο αριθμός κυκλοφορίας μπορεί να περιέχει τόσο γράμματα όσο και αριθμούς.

Μονάδες 2

ii. διαβάζει τη διάρκεια στάθμευσης σε ώρες και τη δέχεται μόνο εφ’ όσον είναι μεγαλύτερη από το 0.

Μονάδες 3

iii. καλεί υποπρόγραμμα για τον υπολογισμό του ποσού που πρέπει να πληρώσει ο κάτοχός του.

Μονάδες 2

iv. εμφανίζει τον αριθμό κυκλοφορίας και το ποσό που αναλογεί.

Μονάδες 2

γ)   εμφανίζει το πλήθος των αυτοκινήτων που έμειναν στο πάρκινγκ μέχρι και δύο ώρες.

Μονάδες 4

ΙΙ.  Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα που καλείται στο ερώτημα β) iii.

Μονάδες 5

ΛΥΣΗ

(περισσότερα…)

Θέμα Δ, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Μια αεροπορική εταιρία ταξιδεύει σε 15 προορισμούς του εσωτερικού. Στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής που πρόκειται να εφαρμόσει, κατέγραψε το ποσοστό πληρότητας των πτήσεων για κάθε μήνα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η πολιτική έχει ως εξής:

 • Δεν θα γίνει καμία περικοπή σε προορισμούς, στους οποίους το μέσο ετήσιο ποσοστό πληρότητας των πτήσεων είναι μεγαλύτερο του 65.
 • Θα γίνουν περικοπές πτήσεων σε προορισμούς, στους οποίους το μέσο ετήσιο ποσοστό πληρότητας των πτήσεων κυμαίνεται από 40 έως και 65. Οι περικοπές θα γίνουν μόνο σε εκείνους τους μήνες που το ποσοστό πληρότητάς τους είναι μικρότερο του 40.
 • Θα καταργηθούν οι προορισμοί, στους οποίους το μέσο ετήσιο ποσοστό πληρότητας των πτήσεων είναι μικρότερο του 40.

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:

 1. Να διαβάζει τα ονόματα των 15 προορισμών και να τα
  αποθηκεύει σε ένα μονοδιάστατο πίνακα.

Μονάδες 2

 1. Να διαβάζει τα ποσοστά πληρότητας των πτήσεων των
  15 προορισμών για κάθε μήνα και να τα αποθηκεύει σε
  δισδιάστατο πίνακα κάνοντας έλεγχο στην καταχώριση
  των δεδομένων, ώστε να καταχωρούνται μόνο οι τιμές
  που είναι από 0 έως και 100.

Μονάδες 4

 1. Να βρίσκει και να τυπώνει τα ονόματα των προορισμών
  που δεν θα γίνει καμία περικοπή πτήσεων.

Μονάδες 3

 1. Να βρίσκει και να τυπώνει τα ονόματα των προορισμών
  που θα καταργηθούν.

Μονάδες 3

 

 1. Να βρίσκει και να τυπώνει τα ονόματα των προορισμών, στους οποίους θα γίνουν περικοπές πτήσεων, καθώς και τους μήνες (αύξοντα αριθμό μήνα) που θα γίνουν οι περικοπές.

Μονάδες 8

Τα θέματα σε pdf, 2005, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Θέμα Γ, 2004, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Μία εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών εφαρμόζει για τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών επιστολών εσωτερικού και εξωτερικού, χρέωση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Βάρος επιστολής σε γραμμάρια Χρέωση εσωτερικού

σε Ευρώ

Χρέωση εξωτερικού

σε Ευρώ

από 0 έως και 500 2,0 4,8
από 500 έως και 1000 3,5 7,2
από 1000 έως και 2000 4,6 11,5

Για παράδειγμα τα έξοδα αποστολής μιας επιστολής βάρους 800 γραμμαρίων και προορισμού εσωτερικού είναι 3,5 Ευρώ.

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

α.   Να διαβάζει το βάρος της επιστολής.

Μονάδες 3

β. Να διαβάζει τον προορισμό της επιστολής. Η τιμή “ΕΣ” δηλώνει προορισμό εσωτερικού και η τιμή “ΕΞ” δηλώνει προορισμό εξωτερικού.

Μονάδες 3

γ. Να υπολογίζει τα έξοδα αποστολής ανάλογα με τον προορισμό και το βάρος της επιστολής.

Μονάδες 11

δ.   Να εκτυπώνει τα έξοδα αποστολής.

Μονάδες 3

Παρατήρηση. Θεωρείστε ότι ο αλγόριθμος δέχεται τιμές για

το βάρος μεταξύ του 0 και του 2000 και για τον προορισμό μόνο τις τιμές “ΕΣ” και “ΕΞ”.

Τα θέματα σε pdf, 2004, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Θέμα Γ, 2003, Επαναληπτικές, Ημερήσια

Κάποια δημοτική αρχή ακολουθεί την εξής τιμολογιακή πολιτική για την κατανάλωση νερού ανά μήνα: Χρεώνει πάγιο ποσό 2 ευρώ και  εφαρμόζει κλιμακωτή χρέωση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατανάλωση σε κυβικά μέτρα Χρέωση ανά κυβικό
από 0 έως και 5 δωρεάν
από 5 έως και 10 0,5 ευρώ
από 10 έως και 20 0,7 ευρώ
από 20 και άνω 1,0 ευρώ

Στο ποσό που προκύπτει από την αξία του νερού και το πάγιο υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. με συντελεστή 18%. Το τελικό ποσό προκύπτει από την άθροιση της αξίας του νερού, το πάγιο, το Φ.Π.Α. και το δημοτικό φόρο που είναι 5 ευρώ.

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

α.   Να διαβάζει τη μηνιαία κατανάλωση του νερού.

Μονάδες 2

β.   Να υπολογίζει την αξία του νερού που καταναλώθηκε σύμφωνα με την παραπάνω τιμολογιακή πολιτική.

Μονάδες 10

γ.   Να υπολογίζει το Φ.Π.Α.

Μονάδες 4

δ.   Να υπολογίζει και να εκτυπώνει το τελικό ποσό.

Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2003, Ημερήσια, Επαναληπτικές

Θέμα Γ, 2003, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Ο Δείκτης Μάζας του ανθρώπινου Σώματος (ΔΜΣ) υπολογίζεται από το βάρος (Β) σε χλγ. και το ύψος (Υ) σε μέτρα με τον τύπο ∆ΜΣ=Β/Υ2. Ο ανωτέρω τύπος ισχύει για άτομα άνω των 18 ετών. Το άτομο ανάλογα με την τιμή του ∆ΜΣ χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΔΜΣ<18,5 “αδύνατο άτομο”
18,5<∆ΜΣ<25 “κανονικό άτομο”
25<∆ΜΣ<30 “βαρύ άτομο”
30<∆ΜΣ “υπέρβαρο άτομο”

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

α. να διαβάζει  την  ηλικία,  το  βάρος  και  το ύψος του ατόμου

Μονάδες 3

β. εάν η ηλικία είναι μεγαλύτερη των 18 ετών, τότε

 1. να υπολογίζει το ∆ΜΣ

Μονάδες 5

 1. να ελέγχει την τιμή του ∆ΜΣ από τον ανωτέρω πίνακα και να εμφανίζει τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό

Μονάδες 10

 

γ. εάν η ηλικία είναι μικρότερη ή ίση των 18 ετών, τότε να εμφανίζει το μήνυμα “δεν ισχύει ο δείκτης ΔΜΣ”.

Μονάδες 2

Παρατήρηση:   Θεωρήστε ότι  το βάρος,  το ύψος και η ηλικία είναι θετικοί αριθμοί.

Τα θέματα σε pdf, 2003, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Θέμα Γ, 2002, Ημερήσια, Μαΐου-Ιουνίου

Με το νέο σύστημα πληρωμής των διοδίων, οι οδηγοί των τροχοφόρων έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το αντίτιμο των διοδίων με ειδική μαγνητική κάρτα. Υποθέστε ότι υπάρχει μηχάνημα το οποίο διαθέτει είσοδο για την κάρτα και φωτοκύτταρο. Το μηχάνημα διαβάζει από την κάρτα το υπόλοιπο των χρημάτων και το αποθηκεύει σε μία μεταβλητή Υ και, με το φωτοκύτταρο, αναγνωρίζει τον τύπο του τροχοφόρου και το αποθηκεύει σε μία μεταβλητή Τ. Υπάρχουν τρεις τύποι τροχοφόρων: δίκυκλα (∆), επιβατικά (Ε) και φορτηγά (Φ), με αντίτιμο διοδίων 1, 2 και 3 ευρώ αντίστοιχα.

Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος:

α. ελέγχει τον τύπο του τροχοφόρου και εκχωρεί στη μεταβλητή Α το αντίτιμο των διοδίων,  ανάλογα με τον τύπο του τροχοφόρου

Μονάδες 8

β. ελέγχει την πληρωμή των διοδίων με τον παρακάτω τρόπο.

Αν το υπόλοιπο της κάρτας επαρκεί για την πληρωμή του αντιτίμου των διοδίων, αφαιρεί το ποσό αυτό από την κάρτα. Αν η κάρτα δεν έχει υπόλοιπο, το μηχάνημα ειδοποιεί με μήνυμα για το ποσό που πρέπει να πληρωθεί. Αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί, μηδενίζεται η κάρτα και δίνεται με μήνυμα το ποσό που απομένει να πληρωθεί.

Μονάδες 12

Τα θέματα σε pdf, 2002, Ιουνίου, Ημερήσια