Μία εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών εφαρμόζει για τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών επιστολών εσωτερικού και εξωτερικού, χρέωση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Βάρος επιστολής σε γραμμάρια Χρέωση εσωτερικού

σε Ευρώ

Χρέωση εξωτερικού

σε Ευρώ

από 0 έως και 500 2,0 4,8
από 500 έως και 1000 3,5 7,2
από 1000 έως και 2000 4,6 11,5

Για παράδειγμα τα έξοδα αποστολής μιας επιστολής βάρους 800 γραμμαρίων και προορισμού εσωτερικού είναι 3,5 Ευρώ.

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

α.   Να διαβάζει το βάρος της επιστολής.

Μονάδες 3

β. Να διαβάζει τον προορισμό της επιστολής. Η τιμή “ΕΣ” δηλώνει προορισμό εσωτερικού και η τιμή “ΕΞ” δηλώνει προορισμό εξωτερικού.

Μονάδες 3

γ. Να υπολογίζει τα έξοδα αποστολής ανάλογα με τον προορισμό και το βάρος της επιστολής.

Μονάδες 11

δ.   Να εκτυπώνει τα έξοδα αποστολής.

Μονάδες 3

Παρατήρηση. Θεωρείστε ότι ο αλγόριθμος δέχεται τιμές για

το βάρος μεταξύ του 0 και του 2000 και για τον προορισμό μόνο τις τιμές “ΕΣ” και “ΕΞ”.

Τα θέματα σε pdf, 2004, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια