Επιλογή Σελίδας

Ο Δείκτης Μάζας του ανθρώπινου Σώματος (ΔΜΣ) υπολογίζεται από το βάρος (Β) σε χλγ. και το ύψος (Υ) σε μέτρα με τον τύπο ∆ΜΣ=Β/Υ2. Ο ανωτέρω τύπος ισχύει για άτομα άνω των 18 ετών. Το άτομο ανάλογα με την τιμή του ∆ΜΣ χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΔΜΣ<18,5 «αδύνατο άτομο»
18,5<∆ΜΣ<25 «κανονικό άτομο»
25<∆ΜΣ<30 «βαρύ άτομο»
30<∆ΜΣ «υπέρβαρο άτομο»

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

α. να διαβάζει  την  ηλικία,  το  βάρος  και  το ύψος του ατόμου

Μονάδες 3

β. εάν η ηλικία είναι μεγαλύτερη των 18 ετών, τότε

  1. να υπολογίζει το ∆ΜΣ

Μονάδες 5

  1. να ελέγχει την τιμή του ∆ΜΣ από τον ανωτέρω πίνακα και να εμφανίζει τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό

Μονάδες 10

 

γ. εάν η ηλικία είναι μικρότερη ή ίση των 18 ετών, τότε να εμφανίζει το μήνυμα «δεν ισχύει ο δείκτης ΔΜΣ».

Μονάδες 2

Παρατήρηση:   Θεωρήστε ότι  το βάρος,  το ύψος και η ηλικία είναι θετικοί αριθμοί.

Τα θέματα σε pdf, 2003, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Share This