Μία εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων έχει νοικιάσει 30 αυτοκίνητα τα οποία κατηγοριοποιούνται σε οικολογικά και συμβατικά. Η πολιτική χρέωσης για την ενοικίαση ανά κατηγορία και ανά ημέρα δίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ
1-7 30€ ανά ημέρα 40€ ανά ημέρα
8-16 20€ ανά ημέρα 30€ ανά ημέρα
από 17 και άνω 10€ ανά ημέρα 20€ ανά ημέρα
  1. Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:

α.   Περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.

Μονάδες 2

β. Για κάθε αυτοκίνητο το οποίο έχει ενοικιαστεί:

  1. Διαβάζει την κατηγορία του («ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ» ή «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ») και τις ημέρες ενοικίασης.

Μονάδες 2

  1. Καλεί υποπρόγραμμα με είσοδο την κατηγορία του αυτοκινήτου και τις ημέρες ενοικίασης και υπολογίζει με βάση τον παραπάνω πίνακα τη χρέωση.

Μονάδες 2

iii.   Εμφανίζει το μήνυμα “χρέωση” και τη χρέωση που υπολογίσατε.

Μονάδες 2

γ.    Υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των οικολογικών και των συμβατικών αυτοκινήτων.

Μονάδες 4

  1. Να κατασκευάσετε το κατάλληλο υποπρόγραμμα του ερωτήματος 1.β.ii .

Μονάδες 8

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1)Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδομένα εισόδου και

2) Ο υπολογισμός της χρέωσης δεν πρέπει να γίνει κλιμακωτά.

ΛΥΣΗ

! ===============================================================================================
! ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΙOYNIΟΣ 2008 – ΘΕΜΑ 3
! ===============================================================================================
! Μία εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων έχει νοικιάσει 30 αυτοκίνητα τα οποία κατηγοριοποιούνται
! σε οικολογικά και συμβατικά. Η πολιτική χρέωσης για την ενοικίαση ανά κατηγορία και ανά ημέρα
! δίνεται στον παρακάτω πίνακα.
!              —————————————————
!                  ΗΜΕΡΕΣ        ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ        ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ
!              —————————————————
!                   1 – 7        30 € ανά ημέρα    40 € ανά ημέρα
!                   8 – 16       20 € ανά ημέρα    30 € ανά ημέρα
!               από 17 και άνω   10 € ανά ημέρα    20 € ανά ημέρα
!              —————————————————
!  1. Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:
!     α. Περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.
!     β. Για κάθε αυτοκίνητο το οποίο έχει ενοικιαστεί:
!        i. Διαβάζει την κατηγορία του (“ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ” ή “ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ”) και τις ημέρες ενοικίασης.
!       ii. Καλεί υποπρόγραμμα με είσοδο την κατηγορία του αυτοκινήτου και τις ημέρες ενοικίασης
!           και υπολογίζει με βάση τον παραπάνω πίνακα τη χρέωση.
!      iii. Εμφανίζει το μήνυμα “χρέωση” και τη χρέωση που υπολογίσατε.
!    γ. Υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των οικολογικών και των συμβατικών αυτοκινήτων.
!
! 2. Να κατασκευάσετε το κατάλληλο υποπρόγραμμα του ερωτήματος 1.β.ii .
!
! ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδομένα εισόδου και
!           2) Ο υπολογισμός της χρέωσης δεν πρέπει να γίνει κλιμακωτά.
! ===============================================================================================
!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜ_2008_06_3
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ : d , i , x , n1 , n2
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : cat
ΑΡΧΗ

n1 <– 0             ! ΠΛΗΘΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
n2 <– 0             ! ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30

ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε την κατηγορία του αυτοκινήτου Νο’ , i
ΔΙΑΒΑΣΕ cat
ΓΡΑΨΕ ‘Πόσες ημέρες νοικιάστηκε ;’
ΔΙΑΒΑΣΕ d

ΑΝ cat = ‘ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ’ ΤΟΤΕ
n1 <– n1 + 1
ΑΛΛΙΩΣ
n2 <– n2 + 1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

x <– poso(cat , d)
ΓΡΑΨΕ ‘ΧΡΕΩΣΗ =’ , x

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ‘ΠΛΗΘΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ =’ , n1
ΓΡΑΨΕ ‘ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  =’ , n2

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ poso(c , x) : ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ : x
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : c
ΑΡΧΗ
ΑΝ x <= 7 ΤΟΤΕ
ΑΝ c = ‘ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ’ ΤΟΤΕ
poso <– x*30
ΑΛΛΙΩΣ
poso <– x*40
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ x <= 16 ΤΟΤΕ
ΑΝ c = ‘ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ’ ΤΟΤΕ
poso <– x*20
ΑΛΛΙΩΣ
poso <– x*30
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΛΛΙΩΣ
ΑΝ c = ‘ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ’ ΤΟΤΕ
poso <– x*10
ΑΛΛΙΩΣ
poso <– x*20
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Από Ασκησιολόγιο ΓλωσσοΜάθειας