Ξενοδοχειακή επιχείρηση διαθέτει 25 δωμάτια. Τα δωμάτια αριθμούνται από το 1 μέχρι το 25. Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται ημερησίως στο ξενοδοχείο εξαρτάται από τα κατειλημμένα δωμάτια και δίνεται από τον παρακάτω πίνακα

Αριθμός κατειλημμένων δωματίων Συνολικός αριθμός υπαλλήλων
από 0 μέχρι 4 3
από 5 μέχρι 8 4
από 9 μέχρι 12 5
πάνω από 12 6

Η   ημερήσια   χρέωση   για   κάθε   δωμάτιο   είναι   75€  και   το ημερομίσθιο κάθε υπαλλήλου 45€.
Α.    Να κατασκευάσετε κύριο πρόγραμμα το οποίο:

 1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 3

 1. Να διαβάζει σε πίνακα ΚΡΑΤ[25,7] την κατάσταση κάθε δωματίου για κάθε μέρα της εβδομάδας, ελέγχοντας την ορθή καταχώριση. Το πρόγραμμα να δέχεται μόνο τους χαρακτήρες «Κ» για κατειλημμένο, «Δ» για διαθέσιμο αντίστοιχα.

Μονάδες 4

 1. Να υπολογίζει το συνολικό κέρδος ή τη συνολική ζημιά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Για το σκοπό αυτό να καλεί το υποπρόγραμμα ΚΕΡΔΟΣ, που περιγράφεται στο ερώτημα B.

Μονάδες 4

Β.    Να αναπτύξετε το υποπρόγραμμα ΚΕΡΔΟΣ, το οποίο να δέχεται τον πίνακα των κρατήσεων και έναν αριθμό ημέρας (από 1 έως 7). Το υποπρόγραμμα να υπολογίζει και να επιστρέφει το κέρδος της συγκεκριμένης ημέρας. Το κέρδος κάθε ημέρας προκύπτει από τα ημερήσια έσοδα ενοικιάσεων, αν αφαιρεθούν τα ημερομίσθια των υπαλλήλων της συγκεκριμένης ημέρας. Αν τα έσοδα είναι μικρότερα από τα ημερομίσθια, το κέρδος είναι αρνητικό (ζημιά).

Μονάδες 9

Τα θέματα σε pdf, 2009, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

ΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ_2009_ΗΜΕΡ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: S, i, j
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΚΡΑΤ[25,7]
ΑΡΧΗ
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 25
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7
   ! Έλεγχος εγκυρότητας
   ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΡΑΤ[i,j]
   ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΚΡΑΤ [i,j]='Κ' Η ΚΡΑΤ [i,j]='Δ'
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 S <-- 0
 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7
  S <-- S + ΚΕΡΔΟΣ(ΚΡΑΤ, j) ! Κέρδος εβδομάδας
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΑΝ S > 0 ΤΟΤΕ
  ΓΡΑΨΕ ' Κέρδος εβδομάδας ', S
 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ S < 0 ΤΟΤΕ
  ΓΡΑΨΕ 'Προκύπτει Ζημιά ', Α_Τ(S) ! Απόλυτη τιμή
 ΑΛΛΙΩΣ
  ΓΡΑΨΕ 'Μηδενικό Κέρδος'
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΡΔΟΣ(κρατήσεις, μέρα): ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ : i, δωμάτια, υπάλληλοι, μέρα
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: κρατήσεις[25,7]
ΑΡΧΗ
! Υπολογισμός κατειλλημένων δωματίων
 δωμάτια <-- 0
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 25
  ΑΝ κρατήσεις[i,μέρα] = 'Κ' ΤΟΤΕ
   δωμάτια <-- δωμάτια + 1
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 !Υπολογισμός κόστους υπαλλήλων
 ΑΝ δωμάτια <= 4 ΤΟΤΕ
  υπάλληλοι <-- 3
 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ δωμάτια <= 8 ΤΟΤΕ
  υπάλληλοι <-- 4
 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ δωμάτια <= 12 ΤΟΤΕ
  υπάλληλοι <-- 5
 ΑΛΛΙΩΣ
  υπάλληλοι <-- 6
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
! Κέρδος = Έσοδα - Κόστος υπαλλήλων
 ΚΕΡΔΟΣ <-- δωμάτια * 75 - υπάλληλοι * 45
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ