Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που αντιστοιχούν σωστά. (Να σημειωθεί ότι στις Εντολές της Στήλης Α αντιστοιχούν περισσότερες από μία Προτάσεις της Στήλης Β).

Στήλη Α Εντολές Στήλη Β Προτάσεις
1. Όσο συνθήκη επανάλαβε

          εντολές

   Τέλος_επανάληψης

α. Ο βρόχος επανάληψης τερματίζεται, όταν η συνθήκη είναι αληθής
2. Αρχή_επανάληψης

       εντολές

   Μέχρις_ότου συνθήκη

β. Ο βρόχος επανάληψης τερματίζεται, όταν η συνθήκη είναι ψευδής
γ. Ο βρόχος επανάληψης εκτελείται οπωσδήποτε μία φορά
δ. Ο βρόχος επανάληψης είναι δυνατό να μην εκτελεστεί

Μονάδες 8

Τα θέματα σε pdf, 2004, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια