Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αλήθειας Δύο προτάσεων Α, Β και των τριών λογικών πράξεων.

Πρόταση Α Πρόταση Β Α ή Β

(Διάζευξη)

Α και Β

(Σύζευξη)

όχι Α

(Άρνηση)

Ψευδής Ψευδής
Ψευδής Αληθής
Αληθής Ψευδής
Αληθής Αληθής

Μονάδες 6
ΛΥΣΗ:

παράγραφος 2.4.4 Εμφωλευμένες διαδικασίες, Πίνακας Αληθείας

Πρόταση Α Πρόταση Β Α ή Β

(Διάζευξη)

Α και Β

(Σύζευξη)

όχι Α

(Άρνηση)

Ψευδής Ψευδής Ψευδής Ψευδής  Αληθής
Ψευδής Αληθής  Αληθής Ψευδής  Αληθής
Αληθής Ψευδής  Αληθής Ψευδής Ψευδής
Αληθής Αληθής  Αληθής  Αληθής Ψευδής

Θέματα σε pdf, 2001, Ημερήσια, Μαΐου-Ιουνίου