Να αναφέρετε επιγραμματικά πέντε από τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού.

Μονάδες 10

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  (5 από τα παρακάτω 6)

  1. Δημιουργία απλούστερων προγραμμάτων.
  2. Άμεση μεταφορά των αλγορίθμων σε προγράμματα.
  3. Διευκόλυνση ανάλυσης του προγράμματος σε τμήματα.
  4. Περιορισμός των λαθών κατά την ανάπτυξη του προγράμματος.
  5. Διευκόλυνση στην ανάγνωση και κατανόηση του προγράμματος από τρίτους.
  6. Ευκολότερη διόρθωση και συντήρηση.