ΘΕΜΑ Γ
Το Υπουργείο Παιδείας μελετά το πλήθος των αγοριών και των κοριτσιών που φοιτούν σε κάθε τμήμα της Γ΄ τάξης μιας ομάδας λυκείων, για στατιστικούς λόγους.
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:
Γ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
Μονάδες 2
Γ2. Να διαβάζει:
– για κάθε λύκειο, το όνομά του, το πλήθος των τμημάτων της Γ΄ τάξης και
– για κάθε τμήμα της Γ΄ τάξης κάθε λυκείου, το πλήθος των αγοριών και των κοριτσιών.
Η εισαγωγή των δεδομένων να τερματίζεται, όταν δοθεί, ως όνομα λυκείου, η λέξη “ΤΕΛΟΣ”.
Να θεωρήσετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον λύκειο και κάθε λύκειο έχει ένα τουλάχιστον τμήμα.
Μονάδες 4
Γ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει για κάθε λύκειο, το συνολικό πλήθος των μαθητών της Γ΄ τάξης (1 μονάδα), τον μέσο όρο των μαθητών ανά τμήμα (2 μονάδες) και το πλήθος των ολιγομελών τμημάτων, δηλαδή των τμημάτων με λιγότερους από 15 μαθητές. (1 μονάδα)
Μονάδες 4
Γ4. Να υπολογίζει για κάθε λύκειο, το πλήθος των τμημάτων της Γ΄ τάξης στα οποία τα κορίτσια είναι περισσότερα από τα αγόρια (μονάδες 2) και να εμφανίζει ένα από τα παρακάτω:
α) το μήνυμα “ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ”
β) το μήνυμα “ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΜΗΜΑ ΟΠΟΥ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ”
γ) το πλήθος των τμημάτων στα οποία τα κορίτσια είναι περισσότερα από τα αγόρια, εφόσον δεν ισχύει κάποια από τις περιπτώσεις α ή β. (μονάδες 3) Μονάδες 5
Γ5. Να εντοπίζει και να εμφανίζει το όνομα του λυκείου με τον μέγιστο συνολικό αριθμό κοριτσιών στη Γ΄ τάξη (να θεωρήσετε ότι το λύκειο αυτό είναι μοναδικό).
Μονάδες 5

ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Γ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει για κάθε λύκειο, το συνολικό πλήθος των μαθητών της Γ΄ τάξης.
Μονάδες 4
Γ4. Να υπολογίζει για κάθε λύκειο, το πλήθος των τμημάτων της Γ΄ τάξης στα οποία τα κορίτσια είναι περισσότερα από τα αγόρια (μονάδες 2) και να εμφανίζει ένα από τα παρακάτω:
α)το μήνυμα “ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ”
β) το μήνυμα “ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΜΗΜΑ ΟΠΟΥ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ”
γ) το πλήθος των τμημάτων στα οποία τα κορίτσια είναι περισσότερα από τα αγόρια, εφόσον δεν ισχύει κάποια από τις περιπτώσεις α ή β. (μονάδες 3)
Μονάδες 5
Γ5. Να εντοπίζει και να εμφανίζει το όνομα του λυκείου με τον μέγιστο συνολικό αριθμό κοριτσιών στη Γ΄ τάξη (να θεωρήσετε ότι το λύκειο αυτό είναι μοναδικό).
Μονάδες 5

ΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΓ_2019ΕΠΑΝ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΜΑΧ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ, ΤΜ_ΚΟΡ, ΣΥΝ_ΚΟΡΙΤΣΙΑ, Ι, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΑΓΟΡΙΑ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟ
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝΟΜΑ, ΜΑΧ_ΟΝ
ΑΡΧΗ
 ΜΑΧ <- -100                                ! Γ5
! Γ2
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝΟΜΑ
  ΜΑΘΗΤΕΣ <- 0                              ! Γ3
  ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ <- 0                             ! Γ3
  ΤΜ_ΚΟΡ <- 0                               ! Γ4
  ΣΥΝ_ΚΟΡΙΤΣΙΑ <- 0                            ! Γ5
  ΑΝ ΟΝΟΜΑ <> 'ΤΕΛΟΣ' ΤΟΤΕ
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
   ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
    ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΓΟΡΙΑ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ
    ΣΥΝ_ΚΟΡΙΤΣΙΑ <- ΣΥΝ_ΚΟΡΙΤΣΙΑ + ΚΟΡΙΤΣΙΑ               ! Γ5
    ΜΑΘΗΤΕΣ <- ΜΑΘΗΤΕΣ + ΑΓΟΡΙΑ + ΚΟΡΙΤΣΙΑ
    ΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ < 15 ΤΟΤΕ
     ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ <- ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ + 1
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΑΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ > ΑΓΟΡΙΑ ΤΟΤΕ                      !Γ4
     ΤΜ_ΚΟΡ <- ΤΜ_ΚΟΡ + 1
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
! Γ5
   ΑΝ ΜΑΧ < ΣΥΝ_ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΤΕ
    ΜΑΧ <- ΣΥΝ_ΚΟΡΙΤΣΙΑ
    ΜΑΧ_ΟΝ <- ΟΝΟΜΑ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
   ΓΡΑΨΕ 'ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ:', ΜΑΘΗΤΕΣ
   ΜΟ <- ΜΑΘΗΤΕΣ/ ΤΜΗΜΑΤΑ
   ΓΡΑΨΕ 'ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ', ΜΟ
   ΓΡΑΨΕ 'ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ: ', ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ
   ΑΝ ΤΜ_ΚΟΡ = ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΤΕ                        !Γ4
    ΓΡΑΨΕ 'ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ'
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΤΜ_ΚΟΡ = 0 ΤΟΤΕ               ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ 'ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΜΗΜΑ ΟΠΟΥ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ'
   ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ 'ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ: ', ΤΜ_ΚΟΡ
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΟΝΟΜΑ = 'ΤΕΛΟΣ'
 ΓΡΑΨΕ 'ΛΥΚΕΙΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΗ Γ ΤΑΞΗ: ', ΜΑΧ_ΟΝ        ! Γ5
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ