Θέμα Α1, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 1. Ο μεταγλωττιστής εντοπίζει τα λογικά λάθη.
 2. Η μέθοδος επεξεργασίας ‘Τελευταίο Μέσα, Πρώτο Έξω’ (LIFO) εφαρμόζεται στη στοίβα.
 3. Η «Δυαδική αναζήτηση» είναι ένας αλγόριθμος που ακολουθεί τη φιλοσοφία της μεθόδου «Διαίρει και Βασίλευε».
 4. Οι εντολές που βρίσκονται στον βρόχο μιας εντολής ΓΙΑ εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά.
 5. Σε έναν αλγόριθμο στον οποίο υπάρχει μόνο η δομή ακολουθίας κάθε εντολή εκτελείται ακριβώς μια φορά.

Μονάδες 10

Απάντηση

 1. ΛΑΘΟΣ
 2. ΣΩΣΤΟ
 3. ΣΩΣΤΟ
 4. ΛΑΘΟΣ
 5. ΣΩΣΤΟ

Θέμα Α2, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

Α2.
α) Τι ονομάζεται αντικείμενο πρόγραμμα;
(μονάδες 2)
β) Να δώσετε τον ορισμό της διαδικασίας και τον ορισμό της συνάρτησης.
(μονάδες 4)
γ) Να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί κάθε αλγόριθμος.
(μονάδες 5)
Μονάδες 11

Απάντηση
α) Το πρόγραμμα που παράγεται από τον μεταγλωττιστή. Σελ. 121
β) σελ. 175
Η διαδικασία είναι ένας τύπος υποπρογράμματος που μπορεί να εκτελεί όλες τις λειτουργίες ενός προγράμματος.
Η συνάρτηση είναι ένας τύπος υποπρογράμματος που υπολογίζει και επιστρέφει μόνο μια τιμή με το όνομα της
γ) Είσοδος, Έξοδος, Καθοριστικότητα, Περατότητα, Αποτελεσματικότητα, σελ 33

Θέμα Α3, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

Α3.
Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ:

ΔΙΑΒΑΣΕ α 
β <- 1 
OΣΟ α<=5 EΠΑΝΑΛΑΒΕ 
β <- β + α 
ΔΙΑΒΑΣΕ α 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ </code class="language-javascript">

Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με χρήση της εντολής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.
Μονάδες 7

Λύση

ΔΙΑΒΑΣΕ α 
β <- 1 
ΑΝ α<=5 ΤΟΤΕ
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
β <- β + α 
ΔΙΑΒΑΣΕ α 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ α > 5
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ </code class="language-javascript">

Θέμα Α4, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

Α4.
Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α4 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: χ 
ΑΡΧΗ 
ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε μονοψήφιο αριθμό: ’ 
ΔΙΑΒΑΣΕ χ 
ΑΝ (χ=2) Ή (χ=4) Ή (χ=6) Ή (χ=8) ΤΟΤΕ 
ΓΡΑΨΕ ‘Άρτιος’ 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (χ=1) Ή (χ=3) Ή (χ=5) Ή (χ=7) Ή (χ=9) ΤΟΤΕ 
ΓΡΑΨΕ ‘Περιττός’ 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ χ=0 ΤΟΤΕ 
ΓΡΑΨΕ ‘Μηδέν’ 
ΑΛΛΙΩΣ 
ΓΡΑΨΕ ‘Ο αριθμός δεν είναι μονοψήφιος…’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ</code class="language-javascript">

Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με χρήση της εντολής πολλαπλής επιλογής ΕΠΙΛΕΞΕ.
Μονάδες 6

Λύση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α4 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: χ 
ΑΡΧΗ 
ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε μονοψήφιο αριθμό: ’ 
ΔΙΑΒΑΣΕ χ 
ΕΠΙΛΕΞΕ Χ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2,4,6,8
ΓΡΑΨΕ ‘Άρτιος’ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1,3,5,7,9 
ΓΡΑΨΕ ‘Περιττός’ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 0
ΓΡΑΨΕ ‘Μηδέν’ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ 
ΓΡΑΨΕ ‘Ο αριθμός δεν είναι μονοψήφιος…’ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ</code class="language-javascript">

Θέμα Α5, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

Α5.
Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:


ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ .…(1).… ΜΕ_ΒΗΜΑ ….(2)….
  ΓΙΑ ….(3)….ΑΠΟ ….(4)…. ΜΕΧΡΙ ….(5)…. ΜΕ_ΒΗΜΑ ….(6)….
    ΓΡΑΨΕ Ψ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
</code class="language-javascript">

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (6) που αντιστοιχούν στα κενά του τμήματος αλγορίθμου και δίπλα σε κάθε αριθμό, ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε μετά την εκτέλεσή του να εμφανίζονται διαδοχικά οι τιμές: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
Μονάδες 6

Λύση
1. 3
2. -1
3. Ψ
4. 1
5. Χ
6. 1

Θέμα Β1, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

Β1. Να γράψετε υποπρόγραμμα, το οποίο να διαβάζει 1000 ακέραιους αριθμούς με έλεγχο εγκυρότητας, ώστε να είναι θετικοί. Το υποπρόγραμμα να επιστρέφει το πλήθος των αριθμών που είναι πολλαπλάσια του 3 και το άθροισμα των τριψήφιων.
Μονάδες 12
ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

Θέμα Β2, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

Β2. Το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου υλοποιεί τη λειτουργία της εξαγωγής στοιχείου από ουρά με χρήση μονοδιάστατου πίνακα Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (4) που αντιστοιχούν στα κενά του τμήματος αλγορίθμου και δίπλα σε κάθε αριθμό ό,τι χρειάζεται να συμπληρωθεί, ώστε να επιτελείται η ζητούμενη λειτουργία.

ΑΝ …(1)… ΚΑΙ …(2)…ΤΟΤΕ 
ΓΡΑΨΕ ‘Άδεια ουρά’ 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ …(3)… ΤΟΤΕ 
ΓΡΑΨΕ ‘Εξάγεται το στοιχείο:’, Α[front] 
front <- 0 
rear <- 0 
AΛΛΙΩΣ 
ΓΡΑΨΕ ‘Εξάγεται το στοιχείο:’, Α[front] 
…(4)… 
TEΛΟΣ_ΑΝ

Μονάδες 8

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

Θέμα Γ, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

ΘΕΜΑ Γ

Ένα πλοίο μεταφέρει δέματα από λιμάνια της Ελλάδας στην Ιταλία. Σε κάθε λιμάνι που καταπλέει για φόρτωση δηλώνει το βάρος που έχει ήδη φορτωμένο , καθώς και το μέγιστο βάρος που μπορεί να μεταφέρει (όριο βάρους). Η διαδικασία φόρτωσης ελέγχεται από αρμόδιο υπάλληλο.

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο να υποστηρίζει τη διαδικασία φόρτωσης σε ένα λιμάνι. Το πρόγραμμα:

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
Μονάδες 2

Γ2. Να διαβάζει:

 • το όριο βάρους του πλοίου (μονάδα 1),
 • το βάρος δεμάτων που έχει ήδη φορτωμένα, ελέγχοντας ότι η τιμή του είναι μικρότερη από το όριο βάρους, διαφορετικά να το ξαναζητά (μονάδες 2).

Μονάδες 3

Γ3. Για τη διαδικασία φόρτωσης:
α)

 • να εμφανίζει το βάρος που μπορεί ακόμα να φορτωθεί στο πλοίο,
 • να εμφανίζει το μήνυμα: «ΝΑ ΦΟΡΤΩΘΕΙ ΔΕΜΑ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)»,
 • να διαβάζει την απάντηση του αρμόδιου υπαλλήλου (χωρίς έλεγχο εγκυρότητας).

(μονάδες 3)

β) Αν η απάντηση είναι «ΝΑΙ»

 • να διαβάζει το βάρος του δέματος, να ελέγχει ότι δεν παραβιάζεται το όριο βάρους και να επιτρέπει τη φόρτωσή του, διαφορετικά να εμφανίζει το μήνυμα «ΤΟ ΔΕΜΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ», (μονάδες 2)
 • εφόσον επιτραπεί η φόρτωσή του, να υπολογίζει και να εμφανίζει το κόστος μεταφοράς του κλιμακωτά, με βάση το βάρος του, ως εξής:
  • τα πρώτα 500 κιλά χρεώνονται 0,5 € / κιλό,
  • τα επόμενα 1000 κιλά χρεώνονται 0,3 € / κιλό,
  • τα υπόλοιπα χρεώνονται 0,1 € / κιλό. (μονάδες 4)

Η παραπάνω διαδικασία φόρτωσης επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί ως απάντηση από τον αρμόδιο υπάλληλο η λέξη «ΟΧΙ». (μονάδες 2)
Μονάδες 11

Γ4. Μετά το τέλος φόρτωσης να εμφανίζει:

 • πόσα από τα δέματα που ελέγχθηκαν δεν φορτώθηκαν λόγω υπέρβασης του ορίου βάρους (μονάδα 1),
 • το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε (μονάδα 1),
 • το πλήθος των δεμάτων που φορτώθηκαν και είχαν βάρος που ξεπερνούσε τα 1000 κιλά (μονάδες 2).

Μονάδες 4

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

Θέμα Δ, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

ΘΕΜΑ Δ
Σε ένα πρωτάθλημα στίβου, στο αγώνισμα του άλματος εις μήκος συμμετέχουν 20 αθλητές, οι οποίοι κάνουν 6 άλματα ο καθένας.
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:
Δ1. α) Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων (2 μονάδες).
β) Να διαβάζει και να αποθηκεύει τα ονόματα των 20 αθλητών σε μονοδιάστατο πίνακα (1 μονάδα).
γ) Να διαβάζει και να αποθηκεύει σε δισδιάστατο πίνακα τις επιδόσεις του κάθε αθλητή στα 6 άλματα (δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας) (1 μονάδα).
Μονάδες 4
Δ2. Να εμφανίζει τη μεγαλύτερη επίδοση που σημειώθηκε στο αγώνισμα και τον αριθμό του άλματος στο οποίο σημειώθηκε. Να θεωρήσετε ότι η μεγαλύτερη επίδοση σημειώθηκε από έναν μόνο αθλητή και σε ένα μόνο άλμα.
Μονάδες 5
Δ3. Να εμφανίζει τα ονόματα των αθλητών που σημείωσαν τουλάχιστον δύο (2) άκυρα άλματα. Στα άκυρα άλματα έχει καταχωριστεί ως επίδοση η τιμή 0.
Μονάδες 5
Δ4. Να εμφανίζει για κάθε αθλητή το όνομά του και τις επιδόσεις του, ταξινομημένες από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη.
Μονάδες 6

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

Θέμα Γ, 2020, Hμερήσια και Eσπερινά, Νέο, Παλαιό

ΝΕΟ – ΠΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑ Γ

Ένα πλοίο μεταφέρει δέματα από λιμάνια της Ελλάδας στην Ιταλία. Σε κάθε  λιμάνι που καταπλέει για φόρτωση δηλώνει το βάρος που έχει ήδη φορτωμένο , καθώς και το μέγιστο βάρος που μπορεί να μεταφέρει (όριο βάρους). Η  διαδικασία φόρτωσης ελέγχεται από αρμόδιο υπάλληλο. 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο να υποστηρίζει τη διαδικασία  φόρτωσης σε ένα λιμάνι. Το πρόγραμμα: 

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.  
Μονάδες 2 

Γ2. Να διαβάζει: 

 • το όριο βάρους του πλοίου (μονάδα 1), 
 • το βάρος δεμάτων που έχει ήδη φορτωμένα, ελέγχοντας ότι η τιμή του είναι μικρότερη από το όριο βάρους, διαφορετικά να το  ξαναζητά (μονάδες 2). 

Μονάδες 3

Γ3. Για τη διαδικασία φόρτωσης: 
α) 

 • να εμφανίζει το βάρος που μπορεί ακόμα να φορτωθεί στο  πλοίο, 
 • να εμφανίζει το μήνυμα: «ΝΑ ΦΟΡΤΩΘΕΙ ΔΕΜΑ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)», 
 • να διαβάζει την απάντηση του αρμόδιου υπαλλήλου (χωρίς  έλεγχο εγκυρότητας). 

(μονάδες 3) 

β) Αν η απάντηση είναι «ΝΑΙ» 

 • να διαβάζει το βάρος του δέματος, να ελέγχει ότι δεν  παραβιάζεται το όριο βάρους και να επιτρέπει τη φόρτωσή του, διαφορετικά να εμφανίζει το μήνυμα «ΤΟ ΔΕΜΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ», (μονάδες 2) 
 • εφόσον επιτραπεί η φόρτωσή του, να υπολογίζει και να  εμφανίζει το κόστος μεταφοράς του κλιμακωτά, με βάση το  βάρος του, ως εξής: 
  • τα πρώτα 500 κιλά χρεώνονται 0,5 € / κιλό, 
  • τα επόμενα 1000 κιλά χρεώνονται 0,3 € / κιλό, 
  • τα υπόλοιπα χρεώνονται 0,1 € / κιλό.  (μονάδες 4) 

Η παραπάνω διαδικασία φόρτωσης επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί ως  απάντηση από τον αρμόδιο υπάλληλο η λέξη «ΟΧΙ». (μονάδες 2) 
Μονάδες 11 

Γ4. Μετά το τέλος φόρτωσης να εμφανίζει: 

 • πόσα από τα δέματα που ελέγχθηκαν δεν φορτώθηκαν λόγω  υπέρβασης του ορίου βάρους (μονάδα 1), 
 • το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε (μονάδα 1), 
 • το πλήθος των δεμάτων που φορτώθηκαν και είχαν βάρος που  ξεπερνούσε τα 1000 κιλά (μονάδες 2). 

Μονάδες 4

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

Θέμα Δ, 2020, Hμερήσια και Eσπερινά, Νέο, Παλαιό

ΝΕΟ – ΠΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑ Δ

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) λαμβάνουν δείγματα βιολογικού υλικού  προσώπων για έλεγχο μόλυνσης από τον κορωνοϊό Covid-19. Σε μια  περιφέρεια δραστηριοποιούνται 20 ΚΟΜΥ. Κάθε ΚΟΜΥ στη διάρκεια μιας μέρας  μπορεί να λάβει μέχρι και 100 δείγματα από μια περιοχή της περιφέρειας. Τα  δείγματα αυτά ελέγχονται και κάθε αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται ως θετικό (Θ) ή  αρνητικό (Α) και καταγράφεται σε πληροφοριακό σύστημα.  

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.  
Μονάδες 2 

Δ2. α) Να διαβάζει τα ονόματα των περιοχών που δραστηριοποιούνται οι  ΚΟΜΥ και να τα καταχωρίζει σε πίνακα με όνομα Π[20] (μονάδα 1). 

β) Για κάθε ΚΟΜΥ να διαβάζει διαδοχικά τα αποτελέσματα των  ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει και κάθε αποτέλεσμα να το  καταχωρίζει ως ένα γράμμα Α ή Θ στην αντίστοιχη θέση του πίνακα  ΑΠ[20,100]. Σε περίπτωση που λήφθηκαν λιγότερα από 100 δείγματα, μετά την καταχώριση του αποτελέσματος του τελευταίου  δείγματος διαβάζεται αντί αποτελέσματος η λέξη «ΤΕΛΟΣ», η οποία  δεν καταχωρίζεται στον πίνακα. Σε αυτή την περίπτωση  τερματίζεται η εισαγωγή τιμών για τη συγκεκριμένη ΚΟΜΥ και το  πρόγραμμα καταχωρίζει σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις της  αντίστοιχης γραμμής το γράμμα Χ (μονάδες 5).  Μονάδες 6 

Δ3. Να εμφανίζει το όνομα ή τα ονόματα των περιοχών που βρέθηκαν τα  περισσότερα θετικά δείγματα. 
Μονάδες 6 

Δ4. Να εμφανίζει τα ονόματα των περιοχών, ταξινομημένα σε φθίνουσα  σειρά ως προς το πλήθος των θετικών δειγμάτων που εντοπίστηκαν. Σε  περίπτωση που δύο ή περισσότερες περιοχές έχουν το ίδιο πλήθος  θετικών δειγμάτων, τα ονόματά τους να εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά. Για την ταξινόμηση να καλείται το υποπρόγραμμα ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  του ερωτήματος Δ5.  
Μονάδες 3 

Δ5. Να αναπτύξετε υποπρόγραμμα με όνομα ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, που υλοποιεί  τη λειτουργία της ταξινόμησης που περιγράφεται στο ερώτημα Δ4Μονάδες 3 

Σημειώσεις 
– Για την απάντηση των ερωτημάτων Δ3, Δ4 και Δ5 να θεωρήσετε ότι ο  πίνακας ΑΠ έχει συμπληρωθεί σωστά. 
– Δεν απαιτούνται έλεγχοι εγκυρότητας τιμών. 
– Να θεωρήσετε ότι τα ονόματα των περιοχών είναι διαφορετικά μεταξύ τους.

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

Θέμα Δ, 2020, Eπαναληπτικές, Hμερήσια και Eσπερινά, Νέο, Παλαιό, Ομογενών

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΜΑ Δ
Μια εταιρεία μεταφορών δραστηριοποιείται σε 20 πόλεις της ηπειρωτικής  Ελλάδας και προσφέρει ειδικές τιμές για μετακομίσεις επιτυχόντων μαθητών  στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για το σκοπό αυτό διατηρεί αρχείο με τις  αποστάσεις των είκοσι (20) πόλεων μεταξύ των οποίων εκτελεί μεταφορές.  Όποιος επιθυμεί να μετακομίσει καλεί την εταιρεία και δηλώνει τις δύο πόλεις  μεταξύ των οποίων θα γίνει η μετακόμιση. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε  ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 
 β. Να διαβάζει τα ονόματα των πόλεων και να τα καταχωρίζει σε πίνακα  ΟΝ[20]. 
Μονάδες 2 

Δ2. Να διαβάζει για κάθε ζευγάρι πόλεων τη μεταξύ τους απόσταση σε  χιλιόμετρα και να καταχωρίζει τις τιμές σε πίνακα ΑΠ[20,20]. Οι τιμές να  καταχωρίζονται μόνο στις θέσεις του πίνακα που βρίσκονται κάτω από  την κύρια διαγώνιό του. Για παράδειγμα η απόσταση της πόλης 5 από την  πόλη 10 να καταχωρίζεται μόνο στο ΑΠ[10,5] (και όχι στο ΑΠ[5,10]). 
Μονάδες 3 

Δ3. Υλοποιώντας κατάλληλη επαναληπτική διαδικασία για καθεμιά από τις  κλήσεις που δέχεται η εταιρεία: 
α. Να διαβάζει το όνομα της πόλης αναχώρησης και της πόλης προορισμού  μεταξύ των οποίων θα γίνει η μετακόμιση (μονάδα 1). 
β. Να υπολογίζει την απόσταση των δύο πόλεων καλώντας τη συνάρτηση  ΑΠΟΣΤΑΣΗ η οποία περιγράφεται στο ερώτημα Δ5. Στη συνέχεια να  εμφανίζει το κόστος της συγκεκριμένης μετακίνησης, αν η εταιρεία  χρεώνει 50 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο για τα πρώτα 100 χιλιόμετρα  και 30 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο για τα υπόλοιπα χιλιόμετρα 
(μονάδες 3). 
γ. Να τερματίζει την επαναληπτική διαδικασία όταν ως όνομα πόλης  αναχώρησης δοθεί η λέξη «ΤΕΛΟΣ». Σε αυτή τη περίπτωση να μην  ζητείται το όνομα της πόλης προορισμού(μονάδες 2). 
Μονάδες 6 

Δ4. Μετά την ολοκλήρωση της επαναληπτικής διαδικασίας να εμφανίζει: 
α. Τις συνολικές εισπράξεις της εταιρείας σε ευρώ (μονάδα 1). 
β. Το πλήθος των μετακομίσεων μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας  πόλης του πίνακα ΟΝ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (μονάδες 2). Μονάδες 3 

Δ5. Να αναπτύξετε τη συνάρτηση ΑΠΟΣΤΑΣΗ η οποία: 
α. να δέχεται ως παραμέτρους:  
τα ονόματα δύο πόλεων,  
τους πίνακες ΑΠ, ΟΝ (μονάδες 2). 
β. να εντοπίζει τις θέσεις των δύο πόλεων στον πίνακα ΟΝ (μονάδες 2). 
γ. να επιστρέφει την απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων εξετάζοντας τις  τιμές που βρίσκονται κάτω από την κύρια διαγώνιο (μονάδες 2). Μονάδες 6 
Σημείωση:  
α. Δεν απαιτείται κανένας έλεγχος εγκυρότητας για τις τιμές εισόδου β. Να θεωρήσετε ότι οι τιμές του πίνακα ΟΝ είναι μοναδικές. 
γ. Οι πόλεις αναχώρησης και προορισμού είναι διαφορετικές και υπάρχουν  στον πίνακα ΟΝ.

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Δ3. Για καθεμιά από τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχεται η εταιρεία:
α. Να διαβάζει το όνομα της πόλης αναχώρησης και της πόλης προορισμού μεταξύ των οποίων θα γίνει η μετακόμιση (μονάδα 1).
β. Να υπολογίζει την απόσταση των δύο πόλεων καλώντας τη συνάρτηση ΑΠΟΣΤΑΣΗ, η οποία περιγράφεται στο ερώτημα Δ5. Στη συνέχεια να εμφανίζει το κόστος της συγκεκριμένης μετακίνησης, αν η εταιρεία χρεώνει 50 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο για τα πρώτα 100 χιλιόμετρα και 30 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο για τα υπόλοιπα χιλιόμετρα (μονάδες 2).
Να τερματίζει την επαναληπτική διαδικασία όταν ως όνομα πόλης αναχώρησης δοθεί η λέξη «ΤΕΛΟΣ». Σε αυτή τη περίπτωση να μην ζητείται το όνομα της πόλης προορισμού (μονάδες 2).
Μονάδες 5

Δ4. Μετά την ολοκλήρωση της επαναληπτικής διαδικασίας να εμφανίζει:
α. Τις συνολικές εισπράξεις της εταιρείας σε ευρώ (μονάδα 1).
β. Το πλήθος των μετακομίσεων μεταξύ της 1ης και της 20ης πόλης του πίνακα ΟΝ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (μονάδες 2).
Μονάδες 3

ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΝΕΟ
Δ3. Να ζητά το πλήθος των κλήσεων που δέχτηκε η εταιρεία στη διάρκεια μιας ημέρας (μονάδα 1).
Υλοποιώντας κατάλληλη επαναληπτική διαδικασία για καθεμιά από τις κλήσεις:
α. Να διαβάζει τον αριθμό (1-20) της πόλης αναχώρησης και της πόλης προορισμού μεταξύ των οποίων θα γίνει η μετακόμιση (μονάδα 1).
β. Να υπολογίζει την απόσταση των δύο πόλεων καλώντας τη συνάρτηση ΑΠΟΣΤΑΣΗ η οποία περιγράφεται στο ερώτημα Δ5. Στη συνέχεια να εμφανίζει το κόστος της συγκεκριμένης μετακίνησης, αν η εταιρεία χρεώνει 50 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο για τα πρώτα 100 χιλιόμετρα και 30 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο για τα υπόλοιπα χιλιόμετρα (μονάδες 3). Μονάδες 5

Δ4. Μετά την ολοκλήρωση της επαναληπτικής διαδικασίας να εμφανίζει:
α. Τις συνολικές εισπράξεις της εταιρείας σε ευρώ (μονάδα 1).
β. Το πλήθος των μετακομίσεων μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας πόλης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (μονάδες 2).
Μονάδες 3

Δ5. Να αναπτύξετε τη συνάρτηση ΑΠΟΣΤΑΣΗ η οποία:
α. να δέχεται ως παραμέτρους:
– τους αριθμούς δύο πόλεων,
– τον πίνακα ΑΠ (μονάδες 2).
β. να επιστρέφει την απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων εξετάζοντας τις τιμές, που βρίσκονται κάτω από την κύρια διαγώνιο (μονάδες 4).
Μονάδες 6

Σημείωση:
α. Δεν απαιτείται κανένας έλεγχος εγκυρότητας για τις τιμές εισόδου
β. Οι αριθμοί των πόλεων αναχώρησης και προορισμού είναι διαφορετικοί.

ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟ
Για καθεμιά από τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχεται η εταιρεία:
α. Να διαβάζει το όνομα της πόλης αναχώρησης και της πόλης
προορισμού μεταξύ των οποίων θα γίνει η μετακόμιση (μονάδα 1).
β. Να υπολογίζει την απόσταση των δύο πόλεων καλώντας τη συνάρτηση ΑΠΟΣΤΑΣΗ, η οποία περιγράφεται στο ερώτημα Δ5. Στη συνέχεια να εμφανίζει το κόστος της συγκεκριμένης μετακίνησης , αν η εταιρεία χρεώνει 50 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο για τα πρώτα 100 χιλιόμετρα και 30 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο για τα υπόλοιπα χιλιόμετρα (μονάδες 3).
Να τερματίζει την επαναληπτική διαδικασία όταν ως όνομα πόλης αναχώρησης δοθεί η λέξη «ΤΕΛΟΣ». Σε αυτή τη περίπτωση να μην ζητείται το όνομα της πόλης προορισμού (μονάδες 3).
Μονάδες 6

Δ4. Να αναπτύξετε τη συνάρτηση ΑΠΟΣΤΑΣΗ η οποία:
α. να δέχεται ως παραμέτρους:
– τα ονόματα δύο πόλεων,
– τους πίνακες ΑΠ, ΟΝ.
β. να εντοπίζει τις θέσεις των δύο πόλεων στον πίνακα ΟΝ.
γ. να επιστρέφει την απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων εξετάζοντας τις τιμές που βρίσκονται κάτω από την κύρια διαγώνιο.
Μονάδες 5

Σημειώσεις:
– Δεν απαιτείται κανένας έλεγχος εγκυρότητας για τις τιμές εισόδου.
– Να θεωρήσετε ότι οι τιμές του πίνακα ΟΝ είναι μοναδικές.
– Οι πόλεις αναχώρησης και προορισμού είναι διαφορετικές και υπάρχουν στον πίνακα ΟΝ.

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)