Παράρτημα Α – 2.5 Επιλογή – Άσκηση 10

 1. Ένα ταξιδιωτικό γραφείο οργανώνει 3ήμερες και 5ήμερες εκδρομές στην Κρήτη, Ρόδο και Μύκονο με αεροπλάνο ή πλοίο. Οι τιμές κατ’ άτομο για κάθε περίπτωση, βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα.
----------------------------------------------
        Αεροπλάνο   |    Πλοίο
----------------------------------------------
Προορισμός | 3ήμερη | 5ήμερη | 3ήμερη | 5ήμερη
----------------------------------------------
   Κρήτη | 400€ | 600€ | 550€ | 750€
----------------------------------------------
   Ρόδος | 500€ | 700€ | 700€ | 900€
----------------------------------------------
  Μύκονος | 550€ | 650€ | 650€ | 850€
-----------------------------------------------

Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο να διαβάζει τον προορισμό, το μέσο μεταφοράς (Π=πλοίο ή Α=Αεροπλάνο), τις ημέρες διαμονής (3 ή 5) και το πλήθος των ατόμων. Στη συνέχεια να υπολογίζει και τυπώνει το κόστος της εκδρομής.
Παρατήρηση: Επειδή δε γίνεται έλεγχος εισόδου, είναι επισφαλής η χρήση της περίπτωσης ΑΛΛΙΩΣ, χωρίς να είναι λάθος η χρήση της. Στον α τρόπο, δεν χρησιμοποιείται η ΑΛΛΙΩΣ, στον β τρόπο, η ΑΛΛΙΩΣ αντιστοιχεί στην εναπομείνουσα επιλογή. ΕΚΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗ: Δοκιμάστε και στους 2 τρόπους το σετ τιμών (ΑΛΛΟ,ΑΛΛΟ,7,1). Τι παρατηρείτε;
(περισσότερα…)

Παράρτημα Α – 2.5 Επιλογή – Άσκηση 9

 1. Ένα μαγαζί με ηλεκτρονικά παιχνίδια χρεώνει τους πελάτες του κλιμακωτά, ανάλογα με το πόση ώρα χρησιμοποιούν τα παιχνίδια, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
-----------------------------------
Χρόνος σε λεπτά | Χρέωση ανά λεπτό
-----------------------------------
      1-60 | 0,15€
-----------------------------------
      61-90 | 0,22€
-----------------------------------
     91-120 | 0,37€
-----------------------------------
     121-180 | 0,42€
-----------------------------------
      >180 | 0,55€
-----------------------------------

Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο να διαβάζει τον χρόνο χρήσης του ηλεκτρονικού παιχνιδιού και στη συνέχεια να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό χρέωσης, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
Παρατήρηση: Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα επεξεργασίας τιμών μικρότερων ή ίσων με το Ο. Στον Α τρόπο με μια σύνθετη επιλογή αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά το διάστημα (-άπειρο, 0] και [1, +άπειρο). Στον Β τρόπο, κλείνουμε τα διαστήματα με σύνθετες λογικές συνθήκες χωρίς έξοδο για τιμές <=0.
(περισσότερα…)

Θέμα Α1, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 1. Ο μεταγλωττιστής εντοπίζει τα λογικά λάθη.
 2. Η μέθοδος επεξεργασίας ‘Τελευταίο Μέσα, Πρώτο Έξω’ (LIFO) εφαρμόζεται στη στοίβα.
 3. Η «Δυαδική αναζήτηση» είναι ένας αλγόριθμος που ακολουθεί τη φιλοσοφία της μεθόδου «Διαίρει και Βασίλευε».
 4. Οι εντολές που βρίσκονται στον βρόχο μιας εντολής ΓΙΑ εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά.
 5. Σε έναν αλγόριθμο στον οποίο υπάρχει μόνο η δομή ακολουθίας κάθε εντολή εκτελείται ακριβώς μια φορά.

Μονάδες 10

Απάντηση

 1. ΛΑΘΟΣ
 2. ΣΩΣΤΟ
 3. ΣΩΣΤΟ
 4. ΛΑΘΟΣ
 5. ΣΩΣΤΟ

Θέμα Α2, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

Α2.
α) Τι ονομάζεται αντικείμενο πρόγραμμα;
(μονάδες 2)
β) Να δώσετε τον ορισμό της διαδικασίας και τον ορισμό της συνάρτησης.
(μονάδες 4)
γ) Να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί κάθε αλγόριθμος.
(μονάδες 5)
Μονάδες 11

Απάντηση
α) Το πρόγραμμα που παράγεται από τον μεταγλωττιστή. Σελ. 121
β) σελ. 175
Η διαδικασία είναι ένας τύπος υποπρογράμματος που μπορεί να εκτελεί όλες τις λειτουργίες ενός προγράμματος.
Η συνάρτηση είναι ένας τύπος υποπρογράμματος που υπολογίζει και επιστρέφει μόνο μια τιμή με το όνομα της
γ) Είσοδος, Έξοδος, Καθοριστικότητα, Περατότητα, Αποτελεσματικότητα, σελ 33

Θέμα Α3, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

Α3.
Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ:

ΔΙΑΒΑΣΕ α 
β <- 1 
OΣΟ α<=5 EΠΑΝΑΛΑΒΕ 
β <- β + α 
ΔΙΑΒΑΣΕ α 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ </code class="language-javascript">

Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με χρήση της εντολής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.
Μονάδες 7

Λύση

ΔΙΑΒΑΣΕ α 
β <- 1 
ΑΝ α<=5 ΤΟΤΕ
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
β <- β + α 
ΔΙΑΒΑΣΕ α 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ α > 5
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ </code class="language-javascript">

Θέμα Α4, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

Α4.
Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α4 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: χ 
ΑΡΧΗ 
ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε μονοψήφιο αριθμό: ’ 
ΔΙΑΒΑΣΕ χ 
ΑΝ (χ=2) Ή (χ=4) Ή (χ=6) Ή (χ=8) ΤΟΤΕ 
ΓΡΑΨΕ ‘Άρτιος’ 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (χ=1) Ή (χ=3) Ή (χ=5) Ή (χ=7) Ή (χ=9) ΤΟΤΕ 
ΓΡΑΨΕ ‘Περιττός’ 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ χ=0 ΤΟΤΕ 
ΓΡΑΨΕ ‘Μηδέν’ 
ΑΛΛΙΩΣ 
ΓΡΑΨΕ ‘Ο αριθμός δεν είναι μονοψήφιος…’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ</code class="language-javascript">

Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με χρήση της εντολής πολλαπλής επιλογής ΕΠΙΛΕΞΕ.
Μονάδες 6

Λύση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α4 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: χ 
ΑΡΧΗ 
ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε μονοψήφιο αριθμό: ’ 
ΔΙΑΒΑΣΕ χ 
ΕΠΙΛΕΞΕ Χ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2,4,6,8
ΓΡΑΨΕ ‘Άρτιος’ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1,3,5,7,9 
ΓΡΑΨΕ ‘Περιττός’ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 0
ΓΡΑΨΕ ‘Μηδέν’ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ 
ΓΡΑΨΕ ‘Ο αριθμός δεν είναι μονοψήφιος…’ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ</code class="language-javascript">

Θέμα Α5, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

Α5.
Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:


ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ .…(1).… ΜΕ_ΒΗΜΑ ….(2)….
  ΓΙΑ ….(3)….ΑΠΟ ….(4)…. ΜΕΧΡΙ ….(5)…. ΜΕ_ΒΗΜΑ ….(6)….
    ΓΡΑΨΕ Ψ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
</code class="language-javascript">

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (6) που αντιστοιχούν στα κενά του τμήματος αλγορίθμου και δίπλα σε κάθε αριθμό, ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε μετά την εκτέλεσή του να εμφανίζονται διαδοχικά οι τιμές: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
Μονάδες 6

Λύση
1. 3
2. -1
3. Ψ
4. 1
5. Χ
6. 1

Θέμα Β1, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

Β1. Να γράψετε υποπρόγραμμα, το οποίο να διαβάζει 1000 ακέραιους αριθμούς με έλεγχο εγκυρότητας, ώστε να είναι θετικοί. Το υποπρόγραμμα να επιστρέφει το πλήθος των αριθμών που είναι πολλαπλάσια του 3 και το άθροισμα των τριψήφιων.
Μονάδες 12
ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

Θέμα Β2, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

Β2. Το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου υλοποιεί τη λειτουργία της εξαγωγής στοιχείου από ουρά με χρήση μονοδιάστατου πίνακα Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (4) που αντιστοιχούν στα κενά του τμήματος αλγορίθμου και δίπλα σε κάθε αριθμό ό,τι χρειάζεται να συμπληρωθεί, ώστε να επιτελείται η ζητούμενη λειτουργία.

ΑΝ …(1)… ΚΑΙ …(2)…ΤΟΤΕ 
ΓΡΑΨΕ ‘Άδεια ουρά’ 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ …(3)… ΤΟΤΕ 
ΓΡΑΨΕ ‘Εξάγεται το στοιχείο:’, Α[front] 
front <- 0 
rear <- 0 
AΛΛΙΩΣ 
ΓΡΑΨΕ ‘Εξάγεται το στοιχείο:’, Α[front] 
…(4)… 
TEΛΟΣ_ΑΝ

Μονάδες 8

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)

Θέμα Γ, 2021, Hμερήσια και Eσπερινά

ΘΕΜΑ Γ

Ένα πλοίο μεταφέρει δέματα από λιμάνια της Ελλάδας στην Ιταλία. Σε κάθε λιμάνι που καταπλέει για φόρτωση δηλώνει το βάρος που έχει ήδη φορτωμένο , καθώς και το μέγιστο βάρος που μπορεί να μεταφέρει (όριο βάρους). Η διαδικασία φόρτωσης ελέγχεται από αρμόδιο υπάλληλο.

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο να υποστηρίζει τη διαδικασία φόρτωσης σε ένα λιμάνι. Το πρόγραμμα:

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
Μονάδες 2

Γ2. Να διαβάζει:

 • το όριο βάρους του πλοίου (μονάδα 1),
 • το βάρος δεμάτων που έχει ήδη φορτωμένα, ελέγχοντας ότι η τιμή του είναι μικρότερη από το όριο βάρους, διαφορετικά να το ξαναζητά (μονάδες 2).

Μονάδες 3

Γ3. Για τη διαδικασία φόρτωσης:
α)

 • να εμφανίζει το βάρος που μπορεί ακόμα να φορτωθεί στο πλοίο,
 • να εμφανίζει το μήνυμα: «ΝΑ ΦΟΡΤΩΘΕΙ ΔΕΜΑ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)»,
 • να διαβάζει την απάντηση του αρμόδιου υπαλλήλου (χωρίς έλεγχο εγκυρότητας).

(μονάδες 3)

β) Αν η απάντηση είναι «ΝΑΙ»

 • να διαβάζει το βάρος του δέματος, να ελέγχει ότι δεν παραβιάζεται το όριο βάρους και να επιτρέπει τη φόρτωσή του, διαφορετικά να εμφανίζει το μήνυμα «ΤΟ ΔΕΜΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ», (μονάδες 2)
 • εφόσον επιτραπεί η φόρτωσή του, να υπολογίζει και να εμφανίζει το κόστος μεταφοράς του κλιμακωτά, με βάση το βάρος του, ως εξής:
  • τα πρώτα 500 κιλά χρεώνονται 0,5 € / κιλό,
  • τα επόμενα 1000 κιλά χρεώνονται 0,3 € / κιλό,
  • τα υπόλοιπα χρεώνονται 0,1 € / κιλό. (μονάδες 4)

Η παραπάνω διαδικασία φόρτωσης επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί ως απάντηση από τον αρμόδιο υπάλληλο η λέξη «ΟΧΙ». (μονάδες 2)
Μονάδες 11

Γ4. Μετά το τέλος φόρτωσης να εμφανίζει:

 • πόσα από τα δέματα που ελέγχθηκαν δεν φορτώθηκαν λόγω υπέρβασης του ορίου βάρους (μονάδα 1),
 • το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε (μονάδα 1),
 • το πλήθος των δεμάτων που φορτώθηκαν και είχαν βάρος που ξεπερνούσε τα 1000 κιλά (μονάδες 2).

Μονάδες 4

ΛΥΣΗ (περισσότερα…)