Α2.
α) Τι ονομάζεται αντικείμενο πρόγραμμα;
(μονάδες 2)
β) Να δώσετε τον ορισμό της διαδικασίας και τον ορισμό της συνάρτησης.
(μονάδες 4)
γ) Να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί κάθε αλγόριθμος.
(μονάδες 5)
Μονάδες 11

Απάντηση
α) Το πρόγραμμα που παράγεται από τον μεταγλωττιστή. Σελ. 121
β) σελ. 175
Η διαδικασία είναι ένας τύπος υποπρογράμματος που μπορεί να εκτελεί όλες τις λειτουργίες ενός προγράμματος.
Η συνάρτηση είναι ένας τύπος υποπρογράμματος που υπολογίζει και επιστρέφει μόνο μια τιμή με το όνομα της
γ) Είσοδος, Έξοδος, Καθοριστικότητα, Περατότητα, Αποτελεσματικότητα, σελ 33