Να γράψετε στο τετράδιο σας, ποιες από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι συντακτικά σωστές και ποιες λάθος.
α. 2* Α  <- Α
β. Α <- 3*Α + 5
γ. Β + 5 <- “Α”

Μονάδες 3

ΛΥΣΗ:

α. Λάθος
β. Σωστό
γ. Λάθος

Τα θέματα σε pdf, 2001, Επαναληπτικές, Ημερήσια