Δίνεται το παρακάτω τμήμα δηλώσεων ενός προγράμματος σε «ΓΛΩΣΣΑ»:

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ:   Χ, Ζ[15]
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:   Ω

Να μετατρέψετε τις ενέργειες που δίνονται παρακάτω σε εντολές της «ΓΛΩΣΣΑΣ»:

α.  Εκχώρησε την τιμή -3 στη μεταβλητή Χ.
β.   Εκχώρησε την τιμή της μεταβλητής Χ στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα Ζ.
γ.   Εμφάνισε τις τιμές των δύο πρώτων θέσεων του πίνακα Ζ.
δ.   Εκχώρησε στη μεταβλητή Ω τον μέσο όρο των τιμών των δύο τελευταίων θέσεων του πίνακα Ζ.
ε.   Αν 1 ≤ Χ ≤ 15   εμφάνισε την τιμή της θέσης Χ του πίνακα Ζ.
Μονάδες 10

Τα θέματα σε pdf, 2009, Επαναληπτικές, Ημερήσια