Ερώτημα 3, Θέμα A, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα και υποπρογράμματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ ΑΡΧΗ

ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ

ΚΑΛΕΣΕ Διαδ1(Α, Β, Γ)

ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδ1(Β, Α, Γ)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ ΑΡΧΗ

Α<-Α + 2

Β<-Β – 3

Γ<-Α + Β

ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Τι θα εμφανιστεί κατά την εκτέλεση του προγράμματος, αν ως τιμές εισόδου δοθούν οι αριθμοί 5, 7, 10;

Μονάδες 12

Τα θέματα σε pdf, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Θέμα A, Ερώτημα 5, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Αν  α = 5,   β = 7  και  γ = 10, να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας μία από τις λέξεις ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ.

Πρόταση Α.   (όχι (α + 2 ≥ β)) ή β + 3 = γ ΄

Πρόταση Β.    α + 2 * β < 20 και 2 * α = γ

Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

 

Ερώτημα 1, Θέμα B, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε μορφή διαγράμματος ροής:

2016-10-04-16_43_35-aepp_2006_imerisia

α. Να κατασκευάσετε ισοδύναμο αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα.

Μονάδες 7

β. Να εκτελέσετε τον αλγόριθμο για κάθε μία από τις παρακάτω τιμές της μεταβλητής Χ. Να γράψετε στο τετράδιό σας την τιμή της μεταβλητής Υ, όπως θα εμφανισθεί σε κάθε περίπτωση.

  1. Χ = 9
  2. Χ = 10
  3. Χ = 40

Μονάδες 3

Τα θέματα σε pdf, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

 

Ερώτημα 2, Θέμα B, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα:

Αλγόριθμος Μετατροπή

Χ <- 0

Για Κ από 1 μέχρι 10

      Διάβασε Λ

      Αν Λ > 0 τότε

            Χ <- Χ + Λ

      Αλλιώς

Χ <- Χ – Λ

     Τέλος_Αν

Τέλος_Επανάληψης

Εμφάνισε Χ

Τέλος Μετατροπή

Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

Μονάδες 10

Τα θέματα σε pdf, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Θέμα Γ, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εξετάζονται 1500 υποψήφιοι. Ως εξεταστικό κέντρο χρησιμοποιείται ένα κτίριο με αίθουσες διαφορετικής χωρητικότητας.

Ο αριθμός των επιτηρητών που απαιτούνται ανά αίθουσα καθορίζεται αποκλειστικά με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας ως εξής:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ
Μέχρι και 15 θέσεις 1
Από 16 μέχρι και 23 θέσεις 2
Πάνω από 23 θέσεις 3

Να   γίνει   πρόγραμμα   σε   γλώσσα   προγραμματισμού «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο:

α. για κάθε αίθουσα θα διαβάζει τη χωρητικότητά της, θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον αριθμό των επιτηρητών που χρειάζονται. Ο υπολογισμός του αριθμού των επιτηρητών να γίνεται από συνάρτηση που θα κατασκευάσετε για το σκοπό αυτό.

Μονάδες 12

β. θα σταματάει όταν εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός θέσεων.

Μονάδες 8

Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι η συνολική χωρητικότητα των αιθουσών του κτιρίου επαρκεί για τον αριθμό των υποψηφίων.

Τα θέματα σε pdf, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Θέμα Δ, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Για την παρακολούθηση των θερμοκρασιών της επικράτειας κατά το μήνα Μάιο καταγράφεται κάθε μέρα η θερμοκρασία στις 12:00 το μεσημέρι για 20 πόλεις. Να σχεδιάσετε αλγόριθμο που:

α. θα διαβάζει τα ονόματα των 20 πόλεων και τις αντίστοιχες θερμοκρασίες για κάθε μία από τις ημέρες του μήνα και θα καταχωρεί τα στοιχεία σε πίνακες.

Μονάδες 2

β. θα διαβάζει το όνομα μίας πόλης και θα εμφανίζει τη μέγιστη θερμοκρασία της στη διάρκεια του μήνα. Αν δεν υπάρχει η πόλη στον πίνακα, θα εμφανίζει κατάλληλα διαμορφωμένο μήνυμα.

Μονάδες 9

γ. θα εμφανίζει το πλήθος των ημερών που η μέση θερμοκρασία των 20 πόλεων ξεπέρασε τους 20 οC, αλλά όχι τους 30 οC.

Μονάδες 9

Τα θέματα σε pdf, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια