Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα:

Αλγόριθμος Μετατροπή

Χ <- 0

Για Κ από 1 μέχρι 10

      Διάβασε Λ

      Αν Λ > 0 τότε

            Χ <- Χ + Λ

      Αλλιώς

Χ <- Χ – Λ

     Τέλος_Αν

Τέλος_Επανάληψης

Εμφάνισε Χ

Τέλος Μετατροπή

Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

Μονάδες 10

Τα θέματα σε pdf, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια