Για τις απλές αριθμητικές πράξεις:

α. να αναφερθούν οι αντίστοιχοι τελεστές

Μονάδες 2

β. να δοθεί η σειρά προτεραιότητας (ιεραρχία) των τελεστών αυτών στις αριθμητικές εκφράσεις.

Μονάδες 2

ΛΥΣΗ: 

α) Παράγραφος 7.5 Αριθμητικοί Τελεστές και β) Παράγραφος 7.7, Ιεραρχία, από το βιβλίο Βιβλίο Μαθητή

Τα θέματα σε pdf, 2001, Επαναληπτικές, Ημερήσια