Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας με συμπληρωμένα τα κενά τον παρακάτω πίνακα αληθείας:

Λογικές Μεταβλητές

Λογικές εκφράσεις

Α

Β ((ΟΧΙ Α) Ή Β) ΚΑΙ Β (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ (Β Ή Α))

Αληθής

Αληθής

Ψευδής

Ψευδής

Ψευδής Αληθής

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2016, Ημερήσια, Επαναληπτικές, Παλαιό

ΛΥΣΗ

Λογικές Μεταβλητές

Λογικές εκφράσεις

Α

Β ((ΟΧΙ Α) Ή Β) ΚΑΙ Β (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ (Β Ή Α))

Αληθής

 Αληθής

Αληθής

 Ψευδής
 Αληθής

Ψευδής

 Ψευδής

Ψευδής

Ψευδής Αληθής  Αληθής  Ψευδής