Δ2. Δίνονται οι τιμές των μεταβλητών Α=3, Β=1, Γ=15 και η παρακάτω έκφραση:

(ΟΧΙ (Α+Β*3>10)) ΚΑΙ MOD (A-B)=1)

Nα υπολογίσετε την τιμή της έκφρασης αναλυτικά ως εξής:
α. Να αντικαταστήσετε τις μεταβλητές με τις τιμές τους.

Μονάδα 1
β.  Να εκτελέσετε τις αριθμητικές πράξεις.

Μονάδα 1
γ. Να αντικαταστήσετε τις συγκρίσεις με την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, αν η σύγκριση είναι αληθής, ή την τιμή ΨΕΥΔΗΣ, αν είναι ψευδής.

Μονάδα 1
δ. Να εκτελέσετε τις λογικές πράξεις, ώστε να υπολογίσετε την τελική τιμή της έκφρασης.

Μονάδες 2

Τα θέματα σε pdf, 2009, Επαναληπτικές, Ημερήσια