Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος :

Αλγόριθμος Παράδειγμα_1

Διάβασε α

Αν α < 0  τότε

Α<- α * 5

Τέλος_αν

Εκτύπωσε α

Τέλος Παράδειγμα_1

Να γράψετε στο τετράδιό σας:

α. τις σταθερές

β. τις μεταβλητές

γ. τους λογικούς τελεστές

δ. τους αριθμητικούς τελεστές

ε. τις λογικές εκφράσεις

στ. τις εντολές εκχώρησης

που υπάρχουν στον παραπάνω αλγόριθμο.

Μονάδες 12

Τα θέματα σε pdf, 2003, Ημερήσια, Επαναληπτικές