Να ξαναγράψετε την παρακάτω εντολή
Αν ( Α < Β και C <> D ) και ( B > D ή Β =D ) τότε
K <- 1
Τέλος_αν
χωρίς τη χρήση λογικών τελεστών.

Μονάδες 10

Τα θέματα σε pdf, 2012, Επαναληπτικές, Ημερήσια