Αν η μεταβλητή Α έχει την τιμή 7, η μεταβλητή Β έχει την τιμή 5 και η μεταβλητή Γ την τιμή 2, να υπολογιστούν οι λογικές τιμές των παρακάτω εκφράσεων:

  1. Α > Β
  2. ΟΧΙ (Β>Α)
  3. Α < Γ
  4. Γ <= Β
  5. (Α > Β) ΚΑΙ (Α < Γ)
  6. ((Α<Β) ΚΑΙ (Α<Γ)) Ή (Γ<=Β)
  7. (Α<Β) ΚΑΙ ((Α<Γ) Ή (Γ<=Β))

Να  γράψετε στο  τετράδιό  σας τους αριθμούς  1  έως 7 και δίπλα σε κάθε αριθμό την αντίστοιχη τιμή.

Μονάδες 7

Τα θέματα σε pdf, 2010, Επαναληπτικές, Ημερήσια