Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει τη συνολική χωρητικότητα πυκνωτών και τη συνολική αντίσταση αντιστάσεων. Η συνολική αντίσταση R και η συνολική χωρητικότητα C δίνεται από τους τύπους:

Το πρόγραμμα θα ελέγχεται από μενού επιλογής και θα τερματίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει έξοδο.

ΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΚΗ_R_C
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ, ΠΛΗΘΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: i, SUM, ΤΙΜΗ 
ΛΟΓΙΚΕΣ: ΈΞΟΔΟΣ
ΑΡΧΗ
ΈΞΟΔΟΣ <-- ΨΕΥΔΗΣ
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  !Μενού Επιλογών
  ΓΡΑΨΕ '1. Αντιστάσεις σε Σειρά'
  ΓΡΑΨΕ '2. Αντιστάσεις Παράλληλα'
  ΓΡΑΨΕ '3. Πυκνωτές σε Σειρά'
  ΓΡΑΨΕ '4. Αντιστάσεις σε Σειρά'
  ΓΡΑΨΕ '5. Έξοδος'
  ΓΡΑΨΕ 'Επιλεξε υπολογισμό (1-5)'
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
  ΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ = 1 ΤΟΤΕ
  ΓΡΑΨΕ 'Δώσε πλήθος αντιστάσεων'
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΛΗΘΟΣ
   SUM <-- 0
   ΓΙΑ i από 1 μέχρι ΠΛΗΘΟΣ
     ΓΡΑΨΕ 'Δώσε αντίσταση ', i
     ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΜΗ
     SUM <-- SUM + ΤΙΜΗ
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
   ΓΡΑΨΕ 'Ολική αντίσταση: ', SUM
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ=2 ΤΟΤΕ
     ΓΡΑΨΕ 'Δώσε πλήθος αντιστάσεων'
     ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΛΗΘΟΣ
     SUM <-- 0
     ΓΙΑ i από 1 μέχρι ΠΛΗΘΟΣ
       ΓΡΑΨΕ 'Δώσε αντίσταση ', i
       ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΜΗ
       SUM <-- SUM + 1/ΤΙΜΗ
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
     ΓΡΑΨΕ 'Ολική αντίσταση: ', SUM
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ = 3 ΤΟΤΕ
     ΓΡΑΨΕ 'Δώσε πλήθος πυκνωτών'
     ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΛΗΘΟΣ
     SUM <-- 0
     ΓΙΑ i από 1 μέχρι ΠΛΗΘΟΣ
       ΓΡΑΨΕ 'Δώσε χωρητικότητα ', i
       ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΜΗ
       SUM <-- SUM + ΤΙΜΗ
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
     ΓΡΑΨΕ 'Ολική χωρητικότητα: ', SUM
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ=4 ΤΟΤΕ
     ΓΡΑΨΕ 'Δώσε πλήθος πυκνωτών'
     ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΛΗΘΟΣ
     SUM <-- 0
     ΓΙΑ i από 1 μέχρι ΠΛΗΘΟΣ
       ΓΡΑΨΕ 'Δώσε χωρητικότητα ', i
       ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΜΗ
       SUM <-- SUM + 1/ΤΙΜΗ
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
     ΓΡΑΨΕ 'Ολική χωρητικότητα: ', SUM
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ=5 ΤΟΤΕ
     ΕΞΟΔΟΣ <-- ΑΛΗΘΗΣ
     ΓΡΑΨΕ 'ΕΞΟΔΟΣ'
! Προαιρετικά, έλεγχος εισόδου 
  ΑΛΛΙΩΣ             
     ΓΡΑΨΕ 'Επίλεξε από 1 ως 5'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΕΞΟΔΟΣ = ΑΛΗΘΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ