Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

Α<- 0
 Β<- 0
 Γ<- 0
 Δ<- 0
 Για Ε από 1 μέχρι 496
      Διάβασε Ζ
      Αν Ε=1   Τότε Η<- Ζ
     Α<- Α+Ζ
      Αν Ζ ≥ 18   Τότε
     Β<- Β+Ζ
     Γ<- Γ+1
      Τέλος_Αν
       Αν Ζ > 0 Τότε Δ<- Δ+1
       Αν Ζ < Η Τότε Η<-Ζ
 Τέλος_Επανάληψης
 Θ<- Α/496
 Αν Γ≠0 Τότε Ι<-Β/Γ
 Κ<- 496 - Γ

Το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου υπολογίζει στις μεταβλητές Η, Θ, Ι, Κ και Δ τις παρακάτω πληροφορίες:

 1. Μέσος όρος όλων των τιμών εισόδου
 2. Πλήθος των θετικών τιμών εισόδου
 3. Μικρότερη τιμή εισόδου
 4. Μέσος όρος των τιμών εισόδου από 18 και πάνω
 5. Πλήθος των τιμών εισόδου κάτω από 18.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς των πληροφοριών 1 έως 5 και δίπλα το όνομα της μεταβλητής που αντιστοιχεί σε κάθε πληροφορία.

Μονάδες 10

ΛΥΣΗ

 1. Θ
 2. Δ
 3. Η
 4. Ι
 5. Κ