Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου με αριθμημένες τις εντολές του:
(1)  Σ<- 0
(2)  Κ<- 0
(3)  ΑρχήΕπανάληψης
(4)     Διάβασε Χ
(5)     Σ <- Σ+Χ
(6)     Αν Χ>0 τότε
(7)          Κ<- Κ+1
(8)     Τέλος
Αν
(9)   Μέχρις_ότου Σ>1000
(10) Εμφάνισε Χ

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

  1. Η εντολή (4) θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά.
  2. Η εντολή (1) θα εκτελεστεί ακριβώς μία φορά.
  3. Στη μεταβλητή   Κ   καταχωρείται   το   πλήθος   των θετικών αριθμών που δόθηκαν.
  4. Η εντολή (7) εκτελείται πάντα λιγότερες φορές από την εντολή (4).
  5. Η τιμή που θα εμφανίσει η εντολή (10) μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός.

Μονάδες 10