Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Στη Στήλη Β υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο.

Στήλη Α Στήλη Β
1. “ΑΛΗΘΗΣ” α. λογικός τελεστής
2. ΚΑΙ β.   μεταβλητή
3. α > 12 γ.   αλφαριθμητική σταθερά
4. αριθμός_παιδιών δ.   λογική σταθερά
5. ε.   συγκριτικός τελεστής
στ. συνθήκη

Μονάδες 5

Τα θέματα σε pdf, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια